Podatek dochodowy od umów zleceń w 2020 roku

27.02.2020 2020-02-27T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/956/podatek-dochodowy-od-umow-zlecen
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Umowa zlecenia to popularna forma zatrudnienia w jednostkach, ze względu na jej dużo bardziej elastyczną formę w porównaniu do umowy o pracę. Umowy zlecenia są opodatkowane na zasadach ogólnych lub w sposób zryczałtowany. Trochę odmienne zasady opodatkowania obowiązują zleceniobiorców, którzy nie ukończyły 26 roku życia, natomiast poszczególne sposoby wyliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek zależą od spełnienia określonych warunków. Ponieważ umowy zlecenia występują prawie w każdej jednostce, ich sposób opodatkowania powinien być znany każdemu przedsiębiorcy.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia stanowi u zleceniobiorcy przychód z działalności wykonywanej osobiście. Przychodami z umowy zlecenia są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wynagrodzenie z umowy zlecenia może być opodatkowane:
•    na zasadach ogólnych - płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy,
•    zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W 2020 r. od przychodu z umowy zlecenia zaliczkę na podatek dochodowy pobiera się w wysokości 17% tego przychodu pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (należy mieć na uwadze, że na wniosek podatnika, płatnik może również zastosować stawkę ma podatek dochodowy w wysokości 32%). Koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zlecenia wylicza się w wysokości 20% uzyskanego przychodu (w przypadku korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami koszty uzyskania przychodów mogą wynosić także 50%). Koszty oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Zaliczkę na podatek zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (pobranej ze środków podatnika przez płatnika) w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Płatnik, czyli zleceniodawca jest obowiązany do wpłaty pobranej zaliczki na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją pobrał (wypłacono umowę zlecenie).

Płatnik jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 oraz:
•    przekazania jej do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, w formie elektronicznej - w terminie terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
•    przekazania jej zleceniobiorcy - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,
•    przesłania deklaracji PIT-4R do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Ponadto należy pamiętać, że w razie wcześniejszego zaprzestania działalności płatnik wykonuje ww. obowiązki do dnia zaprzestania działalności.

Zleceniodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w sytuacji, gdy kwota należności określona w umowie zlecenia zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Zryczałtowany podatek w 2020 r. pobiera się w wysokości 17% przychodu i nie pomniejsza się w tym przypadku przychodu o koszty uzyskania przychodów, nie odlicza od przychodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku nie odlicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli zleceniobiorca podlega ww. ubezpieczeniom, pobrane przez płatnika składki ZUS zmniejszają kwotę do wypłaty zleceniobiorcy.

Dla zastosowania zryczałtowanego podatku do wynagrodzenia z umowy zlecenia powinna być określona w umowie konkretna kwota należności, nie wyższa niż 200 zł. Limit w wysokości 200 zł dotyczy każdej umowy zlecenia odrębnie, a nie sumy należności wypłacanych w danym miesiącu ze wszystkich umów zlecenia. Należność z umowy sumuje się, jeśli jest ona zawarta na dłuższy okres (np. kilku czy kilkunastu miesięcy) i określono w niej np. miesięczne wynagrodzenie. W sytuacji, gdy umowa zlecenia jest zawarta na dłuższy okres (np. 12 miesięcy) i w umowie tej określono miesięczne wynagrodzenie poniżej 200 zł, ale suma tych wynagrodzeń z tej umowy przekracza 200 zł, warunki do zastosowania zryczałtowanego podatku nie są spełnione. W takiej sytuacji płatnik obowiązany jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy.

Często występuje również sytuacja, w której wynagrodzenie w umowie zlecenia określone jest jako iloczyn godzin wykonywania zlecenia i określonej stawki godzinowej (bez wskazania określonej kwoty). W takim przypadku nie można zastosować zryczałtowanego podatku, ponieważ taka umowa zlecenie nie wskazuje konkretnej kwoty, a jedynie sposób wyliczenia wynagrodzenia za wykonanie danego zlecenia. Jeśli natomiast odgórnie zostanie wyliczona i wskazana konkretna kwota, to wynagrodzenie z takiej umowy (pomimo stawki godzinowej) może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem.

Płatnik (zleceniodawca), który pobrał zryczałtowany podatek dochodowy, jest obowiązany do:
•    wpłaty zryczałtowanego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano,
•    przesłania deklaracji PIT-8AR w formie elektronicznej w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (a w przypadku zaprzestania działalności - do dnia jej zaprzestania)
- do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Płatnik, który pobrał zryczałtowany podatek dochodowy, nie wystawia natomiast podatnikowi (zleceniobiorcy) informacji podatkowej (takich przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem zleceniobiorca nie rozlicza w zeznaniu podatkowym). Na prośbę zleceniobiorcy płatnik może go poinformować o naliczonych składkach ZUS (jeśli były one naliczone), które zleceniobiorca może ewentualnie odliczyć od innych przychodów/dochodów w zeznaniu rocznym.

Przychody z umowy zlecenia są kwalifikowane do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jeżeli umowa zlecenia zostaje zawarta z własnym pracownikiem (uzyskującym z umowy o pracę przychody ze stosunku pracy) wynagrodzenie z umowy zlecenia i ze stosunku pracy zalicza się do dwóch odrębnych źródeł przychodów, które nie podlegają sumowaniu.

Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy takiej osobie nie można przychodów z umowy zlecenia dodawać do przychodów ze stosunku pracy. W takiej sytuacji zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia z umowy zlecenia należy ustalić zupełnie odrębnie. Ponadto wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie może być opodatkowane w sposób zryczałtowany, nawet jeśli kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł.

W sytuacji, gdy umowa zlecenia zostaje zawarta z osobą, która nie ukończyła 26 roku życia, należy pamiętać o uldze w PIT (obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r.). Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. W 2020 r. wolne od podatku dochodowego są ww. przychody do wysokości nieprzekraczającej kwoty 85.528 zł (w 2019 r. limit tego zwolnienia wynosił 35.636,67 zł).

Jeżeli zleceniobiorca nie ukończył 26 lat i nie osiągnął przychodów w wysokości przekraczającej ustawowy limit, zleceniodawca stosuje ww. zwolnienie z PIT z mocy ustawy, bez składania przez zleceniobiorcę jakiegokolwiek oświadczenia w tej sprawie (oświadczenie składane było w 2019 r.). Natomiast jeżeli zleceniobiorca złoży zleceniodawcy pisemny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania ww. zwolnienia, płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Należy przy tym pamiętać, że wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Zwolnienie z podatku PIT dla osób „młodych” (czyli do ukończenia 26. roku życia) nie dotyczy przychodów z umów zlecenia, od których pobiera się zryczałtowany podatek.

Płatnik, który zastosował przedmiotowe zwolnienie, jest obowiązany do sporządzenia PIT-11 oraz:
•    przekazania jej do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zleceniobiorcy, w formie elektronicznej - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
•    przekazania jej zleceniobiorcy - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym,
•    przesłania deklaracji PIT-4R do U.S. właściwego według miejsca zamieszkania płatnika - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Ponadto należy pamiętać, że w razie wcześniejszego zaprzestania działalności płatnik wykonuje ww. obowiązki do dnia zaprzestania działalności.

Zgodnie z przepisami PIT i CIT, wynagrodzenia z umowy zlecenia stanowią u zleceniodawcy koszty uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Generalnie są to wydatki mające związek z przychodami osiąganymi przez zleceniodawcę, zatem jako ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, czyli mogą stanowić firmowe koszty podatkowe. Kosztami uzyskania przychodów nie są jednak niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, a więc wynagrodzenia z umowy zlecenia podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy z chwilą ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy. Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia w części finansowanej przez płatnika składek (zleceniodawcę) zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich uiszczenia do ZUS.

Dowiedz się więcej uczestnicząc w kursie Podatek dochodowy PIT i CIT

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij