Zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców – jako NKUP w 2020 r.

21.02.2020 2020-02-21T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/952/zakup-artykulow-spozywczych-dla-zleceniobiorcow-jako-nkup-w-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z zasadą ogólną podatku PIT i CIT, do kosztów uzyskania przychodów zalicza się takie wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów i nie zostały z tych kosztów wyłączone na podstawie odpowiednio art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 ustawy o PDOF.
Jeszcze do niedawna organy podatkowe dopuszczały ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wyżywieniem przez zleceniobiorców. Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 2 września 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.175.2019.3.AD. Dyrektor KIS stwierdził m.in.:
"(...) Uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodów jest możliwe tylko wtedy, gdy z prawidłowo i rzetelnie udokumentowanych zdarzeń wynika ponad wszelką wątpliwość, że jest to wydatek celowy i racjonalnie uzasadniony. Zatem to podatnik zobowiązany jest wykazać, że wydatki na rzecz pracowników, zleceniobiorców (...) Spółki pozostają w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i pozostają w związku, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 updop. (...) W konsekwencji za prawidłowe należy uznać stanowisko Spółki odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do konsumpcji dla zleceniobiorców i kontrahentów Spółki.”
Także w interpretacji indywidualnej (2.10.2019 r.) Dyrektor KIS uznał, że wydatki poniesione przez spółkę na diety na gorący posiłek dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia (wykonujących zadania poza miejscem zamieszkania) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy, przyczyniają się one bowiem do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a obowiązek ponoszenia tych wydatków wynika z treści zawartych umów z zleceniobiorcami.

Z początkiem 2020 r. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 3 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.464.2019.1.MZA uznał, że wydatki na zakup artykułów spożywczych dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki. Jego zdaniem: "(...) Odnosząc się (...) do poniesionych wydatków z tytułu zakupu artykułów spożywczych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stwierdzić należy, że koszty te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Takie wydatki nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zapewnienie posiłków w trakcie dnia pracy dla osób, które nie są pracownikami Spółki, nie ma wpływu na wykonanie umowy łączącej Spółkę z tymi osobami, co w konsekwencji powoduje, że nie została spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt uzyskania przychodu (...)." Niekorzystne dla podatników stanowisko zajął także Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej 3.01.2020 r. nr 0111-KDIB1-2.4010.462.2019.1.SK, dlatego w 2020 r. ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na zakup artykułów spożywczych dla zleceniobiorców jest niepewne przy kontroli podatnika.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij