Umowy zlecenia 2020 r. – składki ZUS

20.02.2020 2020-02-20T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/951/umowy-zlecenia-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Umowa zlecenia to umowa cywilnoprawna uregulowana w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 734-751). Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
Generalnie zawarcie umowy zlecenia powoduje obowiązek ubezpieczeń w ZUS. Osoby wykonujące umowę zlecenia zasadniczo podlegają z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom ZUS: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek ubezpieczeń powstaje wówczas od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia, natomiast trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Należy mieć na uwadze, że osoba wykonująca umowę zlecenia może przystąpić również na zasadzie dobrowolności do ubezpieczenia chorobowego. Zleceniodawca zobowiązany jest zgłosić zleceniobiorcę do ubezpieczeń w ZUS na formularzu ZUS ZUA (lub ZUS ZZA). Zleceniobiorca podlega tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (ZUS ZZA) w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Zleceniodawca zgłasza zleceniobiorcę z kodem tytułu ubezpieczenia: 04 11 X X, w terminie 7 dni od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Jeżeli w umowie zlecenia wynagrodzenie określono kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub stawce akordowej albo prowizyjnie, to podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód - w rozumieniu przepisów o PDOF z tytułu wykonywania tej umowy. Z kolei podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi dla zleceniobiorcy kwota przyjmowana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszona o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane z jego środków. Składki ZUS za zleceniobiorcę płatnik składek (zleceniodawca) powinien rozliczać w imiennym raporcie ZUS RCA dołączonym do zbiorczej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Należy pamiętać, że za zleceniobiorcę objętego obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnymi oraz rentowymi może również powstać obowiązek opłacania składek na FP (w tym FS) i FGŚP. Natomiast w sytuacji, gdy osoba fizyczna wykonuje umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą lub na rzecz własnego pracodawcy, to dla celów ubezpieczeń w ZUS jest ona traktowana jak pracownik. W tym przypadku, płatnik składek z tytułu zawartej umowy zlecenia nie przekazuje dodatkowego zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w ZUS, natomiast w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i inne musi uwzględnić łączny przychód z umowy o pracę i zlecenia.

Zasadniczo regulacje dotyczące obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu umowy zlecenia nie mają zastosowania do uczących się „młodych” osób. Osoby wykonujące umowę zlecenia (agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), zasadniczo nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu, jeżeli są uczniami szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij