Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r. – koszty uzyskania przychodów

14.02.2020 2020-02-14T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/947/kompensata-naleznosci-i-zobowiazan-w-swietle-zmian-przepisow-2020-r-koszty-uzyskania-przychodow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podmioty prowadząc działalność gospodarczą niekiedy dokonują kompensat należności z zobowiązaniami, wobec tego samego kontrahenta.
Do końca 2019 r. podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tj. transakcji przekraczającej 15.000 zł) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

W przypadku natomiast zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca ww. transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy, w miesiącu, w którym płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego:
•    zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
•    w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów - zwiększają przychody.

Przyjmuje się, że powyższe regulacje nie mają zastosowania, gdy koszt zostanie "opłacony" w formie kompensaty. W takim przypadku koszt może być ujęty w rachunku podatkowym w pełnej wysokości (na zasadach ogólnych) także, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł.
Tak też wynika m.in. z interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS: z 12 września 2018 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.219.2018.1.APA oraz z 6 lipca 2018 r., nr 0111-KDIB1- 2.4010.196.2018.1.DP. W drugiej z tych interpretacji czytamy:
"(...) uregulowanie zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty (potrącenia) nie będzie powodować obowiązku zastosowania przepisów art. 15d ust. 1 updop. Tym samym, zobowiązania takie będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu bez względu na rozliczoną kwotę, o ile spełnione będą przesłanki wskazane w art. 15 ust. 1 updop, a jednocześnie nie będą zachodziły okoliczności wymienione w art. 16 ust. 1 tej ustawy. (...)"

Od 1 stycznia 2020 r. oprócz obowiązującego warunku dokonywania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (na potrzeby ujęcia kosztu w rachunku podatkowym) - w przypadku transakcji przekraczających 15.000 zł – podatnicy muszą spełnić dodatkowe warunki:
•    dokonywać zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście (w przypadku zapłaty na rzecz podatnika VAT czynnego),
•    w niektórych okolicznościach dokonywać zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

I tak, od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji przekraczającej 15.000 zł:
•    zostanie dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego,
•    zostanie dokonana przelewem na rachunek nieznajdujący się na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT (na białej liście),
•    zostanie dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT, lub pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zostanie dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

W przypadku zapłaty dokonanej na rachunek nieznajdujący się na białej liście podatnicy będą mogli zwolnić się z negatywnych skutków takiej zapłaty, jeśli złożą stosowne zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego dla wystawcy faktury, w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

W przypadku kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań podatnik nie dokona zapłaty na rachunek znajdujący się na białej liście podatników VAT, nie dojdzie bowiem do żadnego przelewu środków pieniężnych.

Dlatego w przypadku, gdy podatnik nie dokona zapłaty na rachunek z białej listy, lecz ureguluje zobowiązanie w formie kompensaty, to będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszt "opłacony" w tej formie. Podobnie powinno być, gdy podatnik dokona ww. kompensaty (potrącenia) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów "mechanizm podzielonej płatności".

_____________
Polecamy także inny artykuł z serii "Kompensata należności i zobowiązań w świetle zmian przepisów 2020 r.":
Zasady dokonywania kompensat, VAT, ordynacja podatkowa

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij