Pracownicze Plany Kapitałowe od stycznia 2020 r.

31.01.2020 2020-01-31T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/937/pracownicze-plany-kapitalowe-od-stycznia-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Podmiot zatrudniający (czyli pracodawca), który na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych, już od 1 stycznia 2020 r. został objęty przepisami ustawy o PPK (pracowniczych planach kapitałowych).
W związku z tym, na takim podmiocie ciążą dodatkowe obowiązki jak:
•    wybór instytucji finansowej,
•    zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
•    zawarcie umowy o prowadzenie PPK (w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych),
•    dokonywanie wpłat do PPK.

Z kolei podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej.

Wybór instytucji finansowej
Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie, wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, a gdy w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie.

Wyboru instytucji finansowej dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi, oraz oczywiście mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, tj. do 24 marca 2020 r., nie zostanie osiągnięte porozumienie o wyborze instytucji finansowej, podmiot zatrudniający samodzielnie wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK
Nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK.
Ostateczny termin na zawarcie tej umowy upływa więc z dniem 24 kwietnia 2020 r.


Umowa o zarządzanie PPK określa przede wszystkim:
•    warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty,
•    wypłaty transferowej lub zwrotu,
•    wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych,
•    sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK,
•    sposób zmiany wysokości wpłat dodatkowych,
•    maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty,
•    maksymalną wysokość kosztów obciążających ten fundusz,
•    maksymalną wysokość opłat obciążających uczestnika PPK,
•    warunki na jakich opłaty mogą zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK
Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, od którego został objęty ustawą o PPK, w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Podmiot zatrudniający objęty ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r. ma obowiązek do 11 maja 2020 r. zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu osób, które:
•    ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 55. roku życia, pozostających w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia 2020 r. do nadal, chyba że wcześniej złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
•    ukończyły 55. rok życia, ale nie przekroczyły 70. roku życia, pozostających w zatrudnieniu w dniu 1 stycznia 2020 r. do nadal, o ile złożą wniosek o przystąpienie do PPK.

W przypadku osób zatrudnionych po 1 stycznia 2020 r. termin na zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK jest uzależniony od osiągnięcia wymaganego okresu zatrudnienia. Wiek osób zatrudnionych ustala się na dzień objęcia podmiotu zatrudniającego ustawą o PPK, a następnie weryfikuje na dzień podpisywania umowy o prowadzenie PPK.

Dokonywanie wpłat do PPK
Wpłat dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (art. 28 ustawy o PPK). Podmiot zatrudniający jest obowiązany do obliczenia i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej finansowanych przez ten podmiot oraz do obliczenia, pobrania od uczestnika PPK i dokonania wpłat do wybranej instytucji finansowej wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłaty te są obliczane i pobierane w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający i przekazywane do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij