„Mali” podatnicy VAT w 2020 r. – status małego podatnika, rozliczanie VAT

12.12.2019 2019-12-12T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/905/status-malego-podatnika-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Status tzw. małego podatnika w świetle przepisów ustawy o VAT przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.
Przeliczenia kwoty euro uprawniającej do uzyskania statusu tzw. „małego podatnika” VAT dokonuje się w następujący sposób - według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku podatkowego, a potem kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł.

Zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2019 z dnia 1 października 2019 r. kurs euro wynosił 4,3734 zł.

Równowartość 1.200.000 euro wynosi po zaokrągleniu do 1.000 zł:
1.200.000 euro × 4,3734 zł ≈ 5.248.000 zł (do końca 2019 r. limit ten wynosi 5.135.000 zł)


Natomiast w przypadku „małych podatników” VAT prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, podatników zarządzających funduszami inwestycyjnymi, podatników zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podatników będących agentami czy zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - limit prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie może przekraczać w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Wyliczenie limitu na rok 2020 w tym przypadku po zaokrągleniu do 1.000 zł wynosi:
45.000 euro × 4,3734 zł ≈ 197.000 zł (do końca 2019 r. limit ten wynosi 193.000 zł)


„Mali podatnicy” mogą wybrać - kasową metodę rozliczeń podatku VAT. Jest ona inna w stosunku do większości „normalnych” podatników VAT - pod względem rozliczania podatku należnego, jak również i sposobu rozliczania podatku naliczonego.

Obowiązek podatkowy (rozliczenie VAT należny) u podatników stosujących tę metodę powstaje:
•    z dniem otrzymania całości lub części zapłaty - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT, bądź też
•    z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi - w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony powyżej.

Należy pamiętać, że również otrzymanie częściowej zapłaty za towar czy usługę powoduje u „małego podatnika” powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Mały podatnik”, który zdecydował o wyborze kasowej metody rozliczania podatku VAT musi pamiętać o obowiązku zawiadomienia o tym fakcie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który podatnik ma zamiar stosować metodę kasową. Zgłoszenia tego dokonuje się na formalnym druku VAT-R (poprzez zaznaczenie w poz. 39 kwadratu 1 i podanie okresu, od którego podatnik będzie stosował metodę kasową).

„Mali podatnicy” rozliczający podatek VAT metodą kasową, również inaczej niż większość innych podatników, korzystają z prawa do odliczenia VAT naliczonego. W ich przypadku prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonał zapłaty za nabyte towary czy usługi.

„Mały podatnik” rozliczający się metodą kasową, jest obowiązany również do zamieszczenia w treści wystawianych faktur oznaczenia "metoda kasowa" (art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT).

______________
Zobacz także inne aktualności z serii "Mali podatnicy VAT 2020":
Kwartalne deklaracje, utrata prawa do metody kasowej w VAT

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij