Duże podmioty mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) do 12 listopada 2019 r.

07.11.2019 2019-11-07T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/881/podpisanie-umow-o-prowadzenie-ppk-duze-podmioty
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Firmy, które na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób zatrudnionych, miały obowiązek do dnia 25 października 2019 r. podpisać umowę o zarządzanie PPK, natomiast w terminie do 12 listopada 2019 r. muszą zawrzeć umowę o prowadzenie PPK.
Elementy umowy o prowadzenie PPK wymienia art. 20 ustawy o PPK, natomiast załącznikiem do takiej umowy jest również lista osób będących uczestnikami PPK.

Na tej liście podmiot zatrudniający powinien umieścić osoby zatrudnione, które:
•    ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 55 lat
    (pod warunkiem, że osoby te nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK),
•    ukończyły 55 lat, ale nie ukończyły 70 lat
    (pod warunkiem że złożyły wniosek o przystąpienie do PPK).

Warunek ten dotyczy osób, które w dniu 1 lipca 2019 r. pozostawały i nadal pozostają w zatrudnieniu, a także osób zatrudnionych po tym dniu, o ile posiadają one 3 miesięczny, wymagany okres zatrudnienia.

Z kolei 3 miesięczny okres zatrudnienia, po którym do 10-go dnia następnego miesiąca należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby nowo zatrudnionej - oznacza 90 dni.

Do okresu zatrudnienia takich osób wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym (w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną).

Generalnie zawierając w listopadzie 2019 r. umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, w załączniku do tej umowy podmiot zatrudniający powinien uwzględnić, oprócz osób pozostających w zatrudnieniu w dniu 1 lipca 2019 r., także osoby zatrudnione po dniu 1 lipca 2019 r. nie później niż 2 sierpnia 2019 r. (do końca października 2019 r. upłynął 90-dniowy okres zatrudnienia).

Z kolei wiek osób zatrudnionych w danym podmiocie na dzień objęcia tego podmiotu przepisami ustawy, należy weryfikować właśnie na ten dzień – dlatego przykładowo nie należy zawierać umowy o prowadzenie PPK z pracownikiem, który na dzień jej zawarcia ma ukończone 70 lat.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij