Bilans 2019 - Obowiązek badania sprawozdania finansowego

06.11.2019 2019-11-06T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/880/bilans-2019-obowiazek-badania-sprawozdania-finansowego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Dla większości przedsiębiorstw, koniec roku kalendarzowego jest równocześnie końcem roku obrotowego. Na dzień zamknięcia ksiąg - dzień bilansowy, jednostki które prowadzą „pełną rachunkowość” mają obowiązek sporządzić swoje sprawozdanie finansowe. Akcja Bilans 2019, zaczyna się dużo wcześniej, trwa kilka miesięcy i obejmuje wiele czynności.
Przepisy ustawy o rachunkowości wymieniają przedsiębiorstwa, których roczne sprawozdania finansowe podlega obowiązkowi badania przez firmę audytorską. Niektóre z nich, jak spółka akcyjna czy jednostki, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych, są objęte obowiązkiem corocznego badania w sposób bezwarunkowy. Inne jednostki - jak spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne czy firmy osób fizycznych – podlegają badaniu (muszą zbadać sprawozdanie finansowe za 2019 r.), jeżeli spełniły co najmniej dwa z trzech poniższych warunków:
1.    średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
2.    suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro (10.750.000zł),
3.    przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro (21.500.000 zł).

Jednostka uwzględnia dane za 2018 r., a wyrażone w euro wielkości przelicza na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na dzień bilansowy. W związku z tym sumę bilansową oraz przychody, przeliczono po średnim kursie NBP z dnia 31 grudnia 2018 r., który wynosił dla 1 euro 4,3000 zł/euro. Jak wynika z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości umowa z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego powinna zostać podpisana w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Biegły rewident jest obserwatorem spisu z natury, ma jednak prawdo wglądu w dokumentację, może również poprosić o ponowne przeliczenie danej pozycji.

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający jednostki (chyba, że statut, umowa lub inne wiążące jednostki przepisy prawa stanowią inaczej). Przykładowo w spółce z o.o. organem zatwierdzającym są wspólnicy, natomiast w spółce akcyjnej wyborem firmy audytorskiej zwykle zajmuje się rada nadzorcza. Z przepisów ustawy o rachunkowości wyraźnie wynika, że takiego wyboru nie może dokonać zarząd spółki, niemniej właśnie zarząd, czyli kierownik jednostki ma obowiązek zawrzeć umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego. W przypadku badania obowiązkowego umowa musi być zawarta na okres nie krótszy niż dwa lata (wymóg ten nie dotyczy umów o badanie sprawozdania finansowego w trybie dobrowolnym). Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

______________
Zobacz także inne aktualności z serii "Bilans 2019":
1. Obowiązek badania sprawozdania finansowego (bieżący artykuł)
2. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij