Wydatki na samochody osobowe w kosztach podatkowych 2019 r.

05.11.2019 2019-11-05T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/879/wydatki-na-samochody-osobowe-w-kosztach-podatkowych-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od dnia 1 stycznia 2019 r. - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, to z podatkowych kosztów uzyskania przychodów wyłączono 25% poniesionych wydatków, związanych z kosztami używania tego samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Poniesione wydatki obejmują także podatek VAT naliczony, który nie podlega odliczeniu (50% VAT).
Ogólnie uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT. Zasady tej nie stosuje się jednak, jeżeli podatnik, na podstawie przepisów ustawy o VAT, nie jest obowiązany do prowadzenia takiej ewidencji (nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy brak tego obowiązku wynika faktu, że podatnik odlicza tylko 50% kwoty VAT, bo nie chcę prowadzić tej ewidencji).

1.    Wydatki związane z samochodami osobowymi podatników zwolnionych z VAT
Podatnicy ustawowo zwolnieni z VAT, którzy wykorzystują firmowe samochody osobowe wyłącznie do działalności gospodarczej, mogą zgodnie z przepisami ujmować w kosztach podatkowych wydatki związane z używaniem takich samochodów w pełnej wysokości. Przy tym nie mają również obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 29 kwietnia 2019 r., wynika, że wykorzystywanie samochodów wyłącznie w prowadzonej działalności może być poddane kontroli przez organy podatkowe na podstawie innych dowodów, będących w posiadaniu podatnika.

2.    Wydatki na samochód osobowy wzięty w leasing przed dniem 1 stycznia 2019 r.
Limit 75% w zakresie rozliczania kosztów używania samochodu osobowego, dotyczy również samochodu osobowego używanego przez podatnika na podstawie umowy leasingu, zawartej przed 1 stycznia 2019 r.

3.    Opłaty za autostrady, parkingi, najem miejsca garażowego
Do wydatków, ujmowanych w kosztach podatkowych w ramach limitu 75%, zalicza się także wydatki na najem miejsca postojowego (lub garażowego), opłaty za parking i opłaty za przejazd autostradą.

4.    Naprawa powypadkowa samochodu osobowego
Wydatki na powypadkową naprawę samochodów osobowych, jeżeli samochody takie są wykorzystywane do tzw. „celów mieszanych”, podlegają również rozliczeniu w ramach limitu 75%.

5.    Koszty przerejestrowania samochodu osobowego
Koszty przerejestrowania samochodu osobowego podlegają rozliczeniu w ramach limitu 75%.

6.    Koszty używania prywatnego samochodu wspólnika spółki osobowej
Od dnia 1 stycznia 2019 r. nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów:
•    poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem firmowego majątku oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki takie i składki na ubezpieczenie w wysokości 20% stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany przez podatnika również do celów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
•    25% poniesionych wydatków podatnika (oprócz wydatków związanych z prywatnymi samochodami pracowników używanymi przez nich w podróży służbowej czy jazdach lokalnych) z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż ww. określony, na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W praktyce dotyczy to najczęściej sytuacji, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu tego pojazdu dla celów podatku VAT.

Poniesione wydatki obejmują także kwotę VAT, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.

Pierwszy z limitów tj. 20%, ma zastosowanie w przypadku prywatnego samochodu osobowego wspólnika spółki cywilnej/jawnej/komandytowej, gdy pojazd jest wykorzystywany do celów firmowych wyłącznie przez tego wspólnika. Natomiast w sytuacji, gdyby wspólnik spółki cywilnej/jawnej/komandytowej zawarł z nią umowę użyczenia, na mocy której oddał samochód osobowy we władanie tej spółce, to wydatki związane z używaniem tego pojazdu do celów firmowych są rozliczane w kosztach podatkowych w ramach limitu 75%.

7.    Wydatki związane z prywatnym samochodem stanowiącym współwłasność podatnika
W przypadku wykorzystywania do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą samochodu osobowego stanowiącego współwłasność podatnika oraz niestanowiącego równocześnie składnika majątku firmowego, podatnik będzie uprawniony do zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów tylko 20% wydatków związanych z używaniem tego pojazdu w prowadzonej działalności gospodarczej.

8.    Składki na ubezpieczenie AC
Składki na dobrowolne ubezpieczenie AC stanowią koszty uzyskania przychodu do wysokości limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy podatkowej czyli 150.000 zł (nie stosuje się tutaj limitu 75%).

9.    Wydatki z tytułu używania w działalności gospodarczej prywatnego osobowego samochodu przedsiębiorcy
Podatnicy powinni 20% wydatków na swój prywatny samochód osobowy ujmować w księgach podatkowych (rachunkowych) bezpośrednio na podstawie dowodów dokumentujących ich poniesienie.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij