Schematy podatkowe MDR – raport MDR-1, MDR-2, MDR-3

04.11.2019 2019-11-04T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/878/schematy-podatkowe-mdr-raport-mdr-1-mdr-2-mdr-3
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
raport MDR-1, MDR-2, MDR-3
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w dziale III dodano rozdział 11a - "Informacje o schematach podatkowych" (art. 86a-86o).
MDR-1 to podstawowy raport o schemacie podatkowym.
Informacja MDR-1 jest przez ustawodawcę bardzo rozbudowana i w praktyce może zdarzyć się sytuacja, w której raportujący nie ma po prostu odpowiedniej wiedzy, by uzupełnić zawartość wszystkich podanych pól. Należy pamiętać, że przepisy podatkowe nie nakładają dodatkowego obowiązku poszukiwania informacji, które należy w niej zawrzeć. Dlatego w sytuacji, gdy wypełnienie określonego pola MDR-1 jest niemożliwe z uwagi na brak tej informacji, należy w to pole wpisać adnotację typu: „Zgłaszający nie posiada informacji”.

W przypadku pól o wartości liczbowej należy wpisać wtedy po prostu wartość „0”, natomiast adnotację o nieposiadaniu określonej informacji (Zgłaszający nie posiada informacji), umieścić w polu: „Wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz występujących powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi”.

Informacja MDR-1 może zostać złożona przez dowolną osobę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, jednak nie umocowuje do tej czynności ogólne pełnomocnictwo do składania deklaracji drogą elektroniczną.

Takie umocowanie można udokumentować ogólnym pełnomocnictwem do reprezentowania w sprawach podatkowych lub pełnomocnictwem szczególnym składanym na formularzu PPS-1.

Proces składania MDR-1 przebiega następująco:
•    wygenerowanie pliku z informacją MDR-1 przy pomocy kreatora,
•    podpisanie wygenerowanego dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
(w przypadku ustanowienia pełnomocnika wystarczy, że plik elektronicznie podpisze pełnomocnik, natomiast jeżeli podatnik składa informację samodzielnie, plik musi zostać podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji właściwym dla danego podmiotu)
•    przesłanie podpisanego pliku przy pomocy interfejsu.


Raport MDR-2 jest zobowiązany złożyć podmiot, który pełni rolę Wspomagającego i ma wątpliwości, czy podejmuje się prac związanych ze schematem podatkowym podlegającym raportowaniu.
W praktyce należy mieć na uwadze, że konieczność przesłania zgłoszenia MDR-2 może pojawić się nie tylko w firmach typowo doradczych, ale także w podmiotach powiązanych wzajemnie, które zwyczajnie pomagają sobie w różnych rozliczeniach podatkowych.

Proces składania MDR-2 przebiega tak samo jak składanie MDR 1:
•    wygenerowanie pliku w oparciu o interfejs dostępny na stronie,
•    podpisanie pliku,
•    przesłanie pliku.

Zawiadomienie MDR-2, podobnie jak MDR-1, może przekazać również pełnomocnik.


Raport MDR-3 to informacja o schemacie podatkowym, który składa Korzystającego do Szefa KAS w terminie złożenia deklaracji podatkowej jeżeli:
•    dokonywał w danych okresie rozliczeniowym czynności będących elementem schematu podatkowego, lub
•    uzyskiwał z niego korzyści podatkową.

W takiej informacji Korzystający powinien zawrzeć NSP schematu podatkowego oraz wysokość korzyści podatkowej z niego wynikającej.

Proces składania MDR-3 przebiega technicznie tak samo jak składanie MDR-1, czy MDR-2:
•    wygenerowanie pliku w oparciu o interfejs dostępny na stronie,
•    podpisanie pliku,
•    przesłanie pliku.

Plik zawierający informację MDR-3 powinien być podpisany przez „kierownika jednostki”, tzn., w przypadku spółek kapitałowych, wszystkich członków zarządu, a dowód złożenia podpisów przez te osoby należy przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przez jedną z osób, które podpisały te dokumenty (jednego z członków zarządu).

Proces składania MDR-3 w przypadku spółek kapitałowych, przebiega następująco:
•    wygenerowanie pliku MDR-3 przy pomocy kreatora,
•    podpisanie wygenerowanego dokumentu MDR-3 kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez pierwszego członka zarządu,
•    przesłanie podpisanego pliku do następnego członka zarządu,
•    podpisanie pliku przez następnego członka zarządu,
•    powtórzenie czynności podpisu dla wszystkich członków zarządu,
•    przesłanie podpisanego pliku przy pomocy interfejsu przez jednego z członków zarządu.

W praktyce mogą wystąpić znaczne opóźnienia w nadawaniu Numeru Schematu Podatkowego (NSP), co będzie miało określone konsekwencje na etapie składania informacji MDR-3 przez Korzystającego.

Zaznaczenie podczas wypełniania informacji MDR-3 pola wskazującego, że podatnik (Korzystający) nie dysponuje NSP, spowoduje że generator informacji MDR-3 pokaże również zestaw pytań właściwych dla typowej informacji MDR-1, które podatnik powinien wypełnić tak samo jak w informacji MDR-1. W razie rozbieżności w informacji MDR-1 i MDR-3 podatnik musi liczyć się z wezwaniem z US do ich wyjaśnienia.

Z kolei jeżeli podatnik (Korzystający) posiada dane dotyczące schematu podatkowego, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym potwierdzeniu nadania NSP lub informacji o schemacie podatkowym, to w informacji MDR-3 powinien ponownie opisać stan aktualny wraz ze wskazaniem, jakie informacje zawarte w poprzednich informacjach są niezgodne z informacjami rzeczywistymi.

W trakcie czynności raportowania schematów podatkowych należy pamiętać, że:
1.    Najważniejsze z punktu widzenia podatnika są informacje MDR-1 i MDR-3
2.    Dla uczestników holdingów i podobnych struktur powiązanych ważna jest informacja MDR-2
3.    Proces składania wszystkich informacji MDR wygląda podobnie i opiera się o interfejs
4.    Jeżeli raportujący nie ma pełnej informacji, jak uzupełnić zawartość wszystkich pól zgłoszenia MDR, przepisy nie nakładają na niego obowiązku dodatkowego poszukiwania takich informacji, więc może on po prostu poprzestać na przekazaniu wiedzy aktualnie posiadanej
5.    Informację MDR-1 i MDR-2 może złożyć pełnomocnik
6.    Informacja MDR-3, musi być podpisana przez kierownika danej jednostki
7.    Informacja MDR-3 w spółkach kapitałowych musi być podpisana przez wszystkich członków zarządu oraz wysłana przez jednego z nich
8.    Sama czynność raportowania schematów podatkowych MDR w praktyce jest znacznie prostsza niż stwierdzenie, czy trzeba przesłać raport określony MDR i na kim ciążą określone obowiązki w tym zakresie.

______________
Zobacz także inne aktualności z serii "Schematy podatkowe MDR":
1. Podstawowe definicje cz. 1
2. Podstawowe definicje cz. 2
3. Co to jest schemat podatkowy
4. Obowiązek przekazywania informacji przez Promotora
5. Obowiązek przekazywania informacji przez Korzystającego
6. Obowiązek przekazywania informacji przez Wspomagającego
7. Raport MDR-1, MDR-2, MDR-3 (bieżący artykuł)
8. Kryterium głównej korzyści

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij