Pierwsze umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.

25.10.2019 2019-10-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/873/pierwsze-umowy-o-zarzadzanie-ppk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Pierwsze umowy o zarządzanie PPK do 25 października 2019 r.
Już w 2019 r. pierwsza grupa pracodawców, u których na dzień 31 grudnia 2018 r. stan zatrudnienia wyniósł co najmniej 250 osób musi wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Wiąże się to z koniecznością zawarcia umów o zarządzanie z odpowiednią instytucją.
W dniu 25 października 2019 r. upływa termin na dokonanie przez podmiot zatrudniający wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dla swoich pracowników. W tym też terminie podmiot zatrudniający musi zawrzeć umowę o zarządzanie.

Możliwość wyboru dotyczy następujących instytucji finansowych:
•    Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych,
•    Fundusze Emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne,
•    Pracownicze Towarzystwa Emerytalne,
•    Zakłady Ubezpieczeń.

Umowa o zarządzanie PPK musi zawierać w szczególności:
•    strony umowy,
•    warunki i tryb zawierania przez podmiot zatrudniający umów o prowadzenie PPK,
•    warunki gromadzenia środków i zarządzania nimi przez poszczególne fundusze zdefiniowanej daty,
•    warunki, terminy i sposób dokonania wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu,
•    wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający dla poszczególnych grup osób zatrudnionych,
•    sposób deklarowania wpłat dodatkowych finansowanych przez uczestnika PPK i sposób zmiany wysokości tych wpłat,
•    maksymalną wysokość wynagrodzenia za zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty, kosztów obciążających ten fundusz i opłat obciążających uczestnika PPK oraz warunki, o ile są przewidziane, na jakich mogą one zostać obniżone bez konieczności zmiany umowy.

W przypadku gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, będzie podlegać karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie tego czynu.

Kolejnym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego będzie zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij