Nowe limity w podatku dochodowym w 2020 r. - według kursu euro z 01.10.2019 r.

15.10.2019 2019-10-15T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/865/nowe-limity-w-podatku-dochodowym-w-2020
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wysokość limitów wynikających z ustaw o podatku dochodowym, które ustawodawca określił w euro, co roku ulegają zmianie ze względu na zmianę kursu waluty. Takie limity przeliczamy na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Limity obowiązujące w podatku dochodowym na 2020 r. należy więc przeliczyć według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień 1 października 2019 r. - wynoszącego 4,3734 zł/1 euro.

Mały podatnik

W 2020 r. więcej podmiotów zyska status małego podatnika nie tylko z uwagi na inny kurs waluty, ale również podwyższenie kwoty limitu w niej wyrażonej. Oznacza to, że w 2020 r. „małym podatnikiem” będzie podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą należnego VAT) nie przekroczy w 2019 r. wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości nie jak dotychczas 1.200.000 euro, ale 2.000.000 euro przeliczonej według wskazanego na wstępie kursu.

W 2020 r. małym podatnikiem będzie zatem przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2019 r. nie przekroczy 8.747.000 zł (według przeliczenia 2.000.000 euro × 4,3734 zł/euro w zaokrągleniu do 1.000 zł). Z kolei wyliczony w oparciu o ten kurs limit jednorazowej amortyzacji stanowiącej pomoc de minimis, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, wyniesie na 2020 r.- 219.000 zł.


Ryczałt ewidencjonowany

Prawo do opodatkowania w formie tzw. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2020 zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami będą mieli podatnicy, którzy w 2019 r.:
•    osiągną przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.093.350 zł ( według wyliczenia 250.000 euro × 4,3734 zł/euro),
•    osiągną przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 1.093.350 zł (tj. 250.000 euro × 4,3734 zł/euro).

Natomiast „ryczałt kwartalny” w 2020 r. będą mogli opłacać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2019 r. nie przekroczą kwoty 109.335 zł (według wyliczenia 25.000 euro × 4,3734 zł/euro).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij