Nowy JPK – nowe obowiązkowe oznaczanie towarów i usług w 2020 r.

03.10.2019 2019-10-03T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/858/nowy-jpk-obowiazkowe-oznaczanie-towarow-i-uslug
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 kwietnia 2020 r. część podatników (duży przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców) będzie zobowiązana do składania w formie elektronicznej nowego, przekształconego pliku JPK_VAT. Od 1 lipca 2020 r. powyższy obowiązek będzie dotyczył już wszystkich podatników. Nowy plik JPK_VAT obejmie zarówno ewidencję zakupu oraz sprzedaży VAT, jak również deklarację VAT (VAT-7 i 7K).
Struktura nowego przekształconego pliku JPK_VAT została określona w projekcie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Według projektu od dnia 1 kwietnia 2020 r. ewidencja sprzedaży zawierać będzie również oznaczenia identyfikujące dostawy niektórych towarów i świadczonych usług oraz oznaczenia dowodów sprzedaży. I tak:

Oznaczenia        -        Nazwa towaru lub usługi
01    -    napoje alkoholowe - alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
02    -    towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa zmienionej ustawy (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
03    -    olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe,
pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją;
04    -    wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym;
05    -    odpady - wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;
06    -    urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT;
07    -    pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10-8708 09;
08    -    metale szlachetne oraz nieszlachetne - wyłącznie określone w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT;
09     -    leki oraz wyroby medyczne - produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne;
10    -    budynki budowli i grunty;
11    -    usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
12    -    usługi niematerialne: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
13    -    usługi transportowe i gospodarki magazynowej - sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1;

SW    -    sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju;
EE    -    usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne;
TP    -    transakcje, w których zachodzą powiązania miedzy nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczonych usług;
TL    -    dostawa towarów w ramach transakcji łańcuchowej;
CS_WDT -    WDT w ramach procedury magazynu typu "call-off stock";
CS_WNT -     WNT w ramach procedury magazynu typu "call-off stock";
TT_WNT -    WNT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;
TT_D    -    dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej;
AU    -    dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie złota inwestycyjnego;
MR_T    -    świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży;
MR_U,Z -    dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, rozliczane w procedurze marży;
I_42    -    WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 42 (import);
I_63    -    WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury 63 (import);
MPP    -    transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności;
B_SPV -    transfer bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu;
B_SPV    -    dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia
DOSTAWA -    na rzecz podatnika, który wyemitował bon;
B_MPV –    usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia.
PROWIZJA


Oznaczenia        -        Dowody nabycia
MK    -    faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń;
VAT RR -    faktura VAT RR;
TX    -    faktura od podatnika rozliczającego się w formie ryczałtu;
DF    -    duplikat faktury;
WEW    -    dokument wewnętrzny;
FU    -    faktura uproszczona;
MPP    -    faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij