Biała lista podatników VAT obowiązuje już od 1 września 2019 r.

04.09.2019 2019-09-04T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/836/biala-lista-podatnikow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W wyniku zmian w ustawie o podatku VAT, z dniem 1 września 2019 r. dokonano połączenia prowadzonych dotychczas dwóch rejestrów podatników VAT.
Nowy wykaz rozszerzono o podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (o dane dotyczące statusu podatników czynnych i zwolnionych z VAT) i w ten sposób od 1 września 2019 r. powstała tzw. "biała lista" podatników VAT, która zawiera pełne dane o podatnikach VAT.

Biała lista podatników VAT zawiera:
•    firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
•    NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,
•    status podmiotu:
        -    w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
        -    zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
•    numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
•    numer PESEL, o ile podmiot posiada,
•    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
•    adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
•    adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,
•    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
•    imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
•    imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,
•    daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
•    podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
•    numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Biała lista podatników VAT nie zawiera:
•    numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK - w przypadku podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
•    numeru PESEL podmiotu, imion i nazwisk oraz NIP/PESEL osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników - w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, a także podatników wykreślonych z urzędu z rejestru jako podatnik VAT z uwagi na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.

Nowy wykaz podatników VAT udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów ale dostęp do niego jest również możliwy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Biała lista” ma umożliwić sprawdzenie, czy podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Dane podmiotu są tutaj udostępniane według stanu na wybrany dzień, z wyjątkiem nazwy lub imienia i nazwiska, NIP, REGON i statusu podmiotu, które są udostępniane według stanu na dzień sprawdzenia. Trzeba mieć również na uwadze, że dane zawarte w wykazie są aktualizowane na bieżąco, czyli w dni robocze, raz na dobę.

Z przepisów ustawy o VAT wynika również, że:
•    Szef KAS wykreśla podmiot z wykazu po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji podmiotu jako podatnika VAT albo wykreślił podmiot z rejestru jako podatnika VAT,
•    podmiot, którego dane zostały zawarte w wykazie, może złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wniosek o usunięcie lub sprostowanie danych innych niż dane osobowe niezgodnych ze stanem rzeczywistym, wraz z uzasadnieniem,
•    Szef KAS, z urzędu lub na wniosek, usuwa lub prostuje dane inne niż dane osobowe zawarte w wykazie niezgodne ze stanem rzeczywistym albo w drodze decyzji odmawia usunięcia lub sprostowania tych danych wskazanych we wniosku podmiotu, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem rzeczywistym.

Ustawa nowelizująca, która wprowadziła białą listę podatników VAT wprowadziła również ważne zmiany w zakresie rozliczaniu podatku dochodowego.

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata kontrahentowi (czynnemu podatnikowi VAT) należności o wartości przekraczającej 15.000 zł na rachunek inny, niż wskazany w nowym wykazie podatników VAT, będzie skutkowała brakiem możliwości ujęcia danego wydatku w kosztach podatkowych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij