Pracownicze plany kapitałowe (cz. 9) – wpłaty do PPK w księgach rachunkowych podmiotu zatrudniającego

30.08.2019 2019-08-30T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/832/wplaty-do-ppk-w-ksiegach-rachunkowych-podmiotu-zatrudniajacego
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
W przypadku Pracowniczych planów kapitałowych mamy do czynienia ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia. Należy pamiętać, że w zakresie kwalifikacji wpłat do PPK w księgach rachunkowych jednostki mogą (nie muszą) skorzystać ze wskazówek zawartych w Międzynarodowym standardzie rachunkowości nr 19 "Świadczenia pracownicze".

MSR 19 różnicuje podejście do świadczeń po okresie zatrudnienia w zależności od tego, jaki charakter ma mieć przyszłe zaangażowanie jednostki.

Jednostki powinny więc zastanowić się czy są to świadczenia kwalifikujące się do:
•    "programów określonych składek" czy do
•    "programów określonych świadczeń".

Według paragrafu 8 MSR 19, programy świadczeń po okresie zatrudnienia, zgodnie z którymi:
a) jednostka wpłaca składki w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu (funduszu) i
b) nie będzie ciążył na jednostce prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek zapłacenia dodatkowych składek, jeśli fundusz nie będzie posiadał aktywów w wysokości wystarczającej do zapłaty wszystkich świadczeń pracowniczych, dotyczących pracy wykonanej przez pracownika w okresie bieżącym i w okresach ubiegłych

- kwalifikuje się do "programu określonych składek".

W polskich warunkach świadczeniem kwalifikującym się do "programów określonych składek" są składki na ubezpieczenie emerytalne przypisane do płatnika (zakładu pracy), wpłaty na pracowniczy program emerytalny prowadzony przez zakład pracy (PPE) bądź wpłaty w ramach PPK.

W związku z tym, że specyfiką "programów określonych składek" z perspektywy zakładu pracy jest podejście "prawidłowo wpłać i zapomnij", rachunkowość takich programów nie jest zbytnio skomplikowana.

Jednostka, która wykazuje takie świadczenia, jest przede wszystkim zobligowana do ustalania kwoty składek(wpłat) do wniesienia za dany okres (nie ma przy tym konieczności szacowania długoterminowych rezerw, czy przyjmowania założeń aktuarialnych). Dlatego podmiot zatrudniający po prostu ustala zobowiązanie oraz koszt na podstawie kwoty składki (wpłaty) płatnej do funduszu (programu) za okres, gdy pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki.

Należy mieć również na uwadze, że jeżeli składki (wpłaty) są płatne w okresie krótszym niż 12 miesięcy od zakończenia okresu, gdy była świadczona praca, jednostka nie dyskontuje takich świadczeń.

Podejście do ujmowania świadczeń wpisujących się w "programy określonych składek" płatnych w ciągu 12 miesięcy jest więc podejściem przewidzianym dla innych świadczeń krótkoterminowych.

Składki na ubezpieczenia emerytalne, wpłaty na PPE bądź wpłaty w ramach PPK, w częściach finansowanych przez pracodawcę należą do tzw. kosztów pracowniczych. W księgach rachunkowych koszty pracownicze zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej i odnosi w ciężar konta 4xx "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" i/lub na odpowiednie konto zespołu 5.

Ewidencja księgowa wpłat do PPK:

1. Wysokość wpłaty finansowanej przez podmiot zatrudniający:
•    Wn konto 4xx "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" lub konto zespołu 5,
•    Ma konto 2xx "Pozostałe rozrachunki" (Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK)      i równolegle: Wn odpowiednie konto zespołu 5 / Ma konto 49x "Rozliczenie kosztów".

2. Wysokość wpłaty do pobrania od uczestnika PPK - potrącenie z wynagrodzenia:
•    Wn konto 2xx "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
•    Ma konto 2xx "Pozostałe rozrachunki" (Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK).

3. WB - wpłata do instytucji finansowej:
•    Wn konto 2xx "Pozostałe rozrachunki" (Instytucja finansowa zarządzająca i prowadząca PPK),
•    Ma konto 1xx "Rachunek bieżący".

Należy również pamiętać, że zasadniczo wydatki poniesione przez podmiot zatrudniający na zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z ustawy o PPK stanowią koszty uzyskania przychodów.

Wpłaty dokonywane do PPK, w części finansowanej przez podmiot zatrudniający, stanowią więc koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są one należne, pod warunkiem, że zostaną opłacone w terminie wynikającym z przepisów ustawy o PPK. Natomiast w razie uchybienia temu terminowi, ww. wpłaty będą stanowiły koszty podatkowe w miesiącu ich dokonania.

Natomiast nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wpłaty dokonywane do PPK od nagród i premii wypłaconych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.


Zobacz także wcześniejsze aktualności z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
1. Terminy obejmowania ustawą
2. Zwolnienie z wprowadzenia PPK
3. Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK
4. Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
5. Ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK
6. Wpłaty do PPK
7. Obowiązki informacyjne
8. Sankcje za naruszenie przepisów ustawy

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij