Pracownicze plany kapitałowe (cz. 8) – sankcje za naruszenie przepisów ustawy

23.08.2019 2019-08-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/827/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-8sankcje-za-naruszenie-przepisow-ustawy
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Za naruszenie przepisów w zakresie pracowniczych planów kapitałowych grożą dotkliwe sankcje karne:
•    niezawarcie umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie
        grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego;

•    nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w PPK
        grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego;

•    niedopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie
        grzywna w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł;

•    niedopełnienie obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
        grzywna w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł;

•    niezgłaszanie wymaganych ustawą danych lub zgłaszanie nieprawdziwych danych albo udzielanie w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmowa ich udzielenia
        grzywna w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł;

•    nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
        grzywna w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Ustawa, nakładając na podmioty zatrudniające sankcje za nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK, nie określa o jakie dokumenty tutaj chodzi. Za taką dokumentację należy w tej sytuacji uznać wszystkie dokumenty, od których zależy ustalenie prawidłowej wysokości wpłat do PPK. Ustawa nie precyzuje także okresu przechowywania danych osobowych przez podmiot zatrudniający.


Zobacz także wcześniejsze aktualności z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
1. Terminy obejmowania ustawą
2. Zwolnienie z wprowadzenia PPK
3. Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK
4. Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
5. Ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK
6. Wpłaty do PPK
7. Obowiązki informacyjne

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij