Pracownicze plany kapitałowe (cz. 7) – obowiązki informacyjne

16.08.2019 2019-08-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/822/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-7obowiazki-informacyjne
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający może poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Ustawa nie nakłada na podmiot zatrudniający takiego obowiązku, a tylko wskazuje, że takie działanie jest możliwe. Taka informacja powinna być obiektywna oraz pozbawiona oceny, tak aby podmiot zatrudniający nie naraził się na zarzut nakłaniania osób zatrudnionych do rezygnacji z uczestnictwa w PPK, co jest zagrożone karną sankcją.

Instytucja finansowa z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK jest natomiast zobowiązana poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, w tym o możliwości konwersji i zamiany (art. 45 ustawy), oraz o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego, a także osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.

Z pozostałych obowiązków obligatoryjnych dwa występują na początku wdrażania PPK:
•    podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które ukończyły 55. rok życia, a nie ukończyły jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o zawarcie z nimi umowy o prowadzenie PPK (art. 15 ust. 2 ustawy),
•    podmiot zatrudniający ma obowiązek poinformowania uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej, gdy wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (art. 27 ust. 4 ustawy).

Inne obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego będą pojawiać się w trakcie prowadzenia PPK. Przykładowo w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający:
•    wypowiada umowę o zarządzanie PPK zawartą z jedną instytucją finansową i zawiera nową umowę z inną, ma obowiązek poinformowania osób zatrudnionych, które miały zawartą umowę o prowadzenie PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez niego tej nowej umowy o zarządzanie PPK, o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosków o wypłatę transferową zgromadzonych środków (art. 12 ustawy),
•    zatrudnia nowego pracownika, który złożył mu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, ma obowiązek poinformowania go o obowiązku złożenia w jego imieniu wniosku o wypłatę transferową zgromadzonych środków (art. 19 ustawy).

W wyżej wymienionych przypadkach pracownik ma 7 dni na poinformowanie podmiotu zatrudniającego o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową.

Ponadto podmiot zatrudniający będzie miał również obowiązek informowania co 4 lata (czyli pierwszy raz w 2023 r.), w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, uczestników PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, o ponownym dokonywaniu za nich wpłat.

Zgodnie z ustawą podmiot zatrudniający zobowiązany jest bowiem wznowić dokonywanie wpłat (co 4 lata) od dnia 1 kwietnia, za każdą osobę zatrudnioną, która złożyła deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat przed tą datą, chyba że osoba ta ponownie zrezygnuje z ich dokonywania, składając nową deklarację podmiotowi zatrudniającemu.

Podmiot zatrudniający ma również obowiązki informacyjne wobec instytucji finansowej:
•    występuję obowiązek poinformowania instytucji finansowej o złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (art. 23 ust. 3 ustawy),
•    występuje obowiązek poinformowania podmiotu zarządzającego wybraną instytucją finansową o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK (art. 23 ust. 7 ustawy).

Inne obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego mogą wynikać także z zawartej umowy o zarządzanie PPK.


Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
1. Terminy obejmowania ustawą
2. Zwolnienie z wprowadzenia PPK
3. Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK
4. Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
5. Ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK
6. Wpłaty do PPK

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij