Zapłata przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS - jako NKUP od 2020 r.

13.08.2019 2019-08-13T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/819/zaplata-przelewem-na-rachunek-inny-niz-zawarty-na-dzien-zlecenia-przelewu-w-wykazie-podmiotow-prowadzonym-przez-szefa-kas-jako-nkup-od-2020-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jak wynika z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy.
Należy tak postępować w każdym przypadku gdy:
•    stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
•    jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty (transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji).

Podatnicy od 2020 r. nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (KUP) kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji na rzecz czynnego podatnika VAT zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa KAS.

W razie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż wyżej wskazano, podatnicy - w tej części - w miesiącu, w którym zostanie zlecony przelew – będą musieli zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo zwiększyć przychody (w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów).

Powyższego wyłączenia z kosztów podatkowych nie będzie się stosowało, jeśli podatnik dokona zapłaty należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w tym wykazie podmiotów i złoży zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury - w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Obecnie takie wyłączenie z kosztów podatkowych (KUP) dotyczy płatności dokonanych bez pośrednictwa rachunku płatniczego - wyłączenie to zostanie zachowane. Zmiany wprowadzone niniejszą nowelizacją w zakresie podatku dochodowego będą miały zastosowanie do zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. Nowych przepisów nie będzie się stosowało do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij