Pracownicze plany kapitałowe (cz. 6) – wpłaty do PPK

09.08.2019 2019-08-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/817/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-6wplaty-do-ppk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Należy pamiętać, ze po podpisaniu wymaganych umów, podmiot zatrudniający ma już obowiązek dokonywania wpłat do PPK za wszystkie osoby zatrudnione objęte umową o prowadzenie PPK (uczestników PPK), które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z ich dokonywania. Dotyczy to zarówno wpłat, które podmiot sam finansuje, jak i wpłat finansowanych przez uczestnika PPK (z wynagrodzenia).

Jak wynika z art. 28 Ustawy wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są obliczane i pobierane od uczestnika PPK w terminie wypłaty wynagrodzenia a następnie wpłacane do wybranej instytucji finansowej w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane.


Należy mieć na uwadze, że obowiązek naliczenia i pobrania wpłat do PPK powstaje w terminie wypłaty pierwszego wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK.

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy definiuje wynagrodzenie jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ustawie o sus, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość wpłat do PPK określa ustawa, czyli:


W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych wyłącza stosowanie rocznego limitu podstawy do trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.


Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
Terminy obejmowania ustawą
Zwolnienie z wprowadzenia PPK
Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK
Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK
Ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij