„Biała lista” podatników VAT od 1 września 2019 r.

08.08.2019 2019-08-08T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/816/biala-listapodatnikow-vat-od-1-wrzesnia-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nowy wykaz podatników VAT już niedługo będzie prowadzony w sposób umożliwiający sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w nim na wybrany dzień (przypadający nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany).
Taki wykaz podatników VAT ma zostać udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów przez Szefa KAS w dniu 1 września 2019 r. (dane będą aktualizowane na bieżąco).

Tzw. biała lista podatników VAT będzie zawierała:
1)    firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
2)    NIP podmiotu, jeżeli został przyznany,
2a)    status podmiotu:
-    w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
-    zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,
3)    numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany,
4)    numer PESEL, o ile podmiot posiada,
5)    numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany,
6)    adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
7)    adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,
8)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
9)    imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL,
10)    imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,
11)    daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
12)    podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
13)    numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij