Pracownicze plany kapitałowe (cz. 5) – ustalenie warunków prowadzenia PPK i strony umowy o prowadzenie PPK

02.08.2019 2019-08-02T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/812/pracownicze-plany-kapitalowe-cz-5ustalenie-warunkow-prowadzenia-ppk-i-strony-umowy-o-prowadzenie-ppk
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
-
Wprowadzenie przez podmiot zatrudniający pracowniczych planów kapitałowych wiąże się dla tego podmiotu z określonymi obowiązkami.
Zasady na jakich w danym podmiocie zatrudniającym prowadzony ma być PPK określa umowa PPK. Minimalną treść takiej umowy zawiera art. 20 ust. 1 ustawy, więc to co się w niej znajdzie zależy głównie od ustaleń między podmiotem zatrudniającym a instytucją finansową. Należy przy tym pamiętać, że instytucja finansowa nie może zaproponować podmiotowi zatrudniającemu warunków mniej korzystnych niż te, które są prezentowane w portalu PPK w dniu zawarcia takiej umowy.

Niektóre kwestie zależą jednak tylko od decyzji podmiotu zatrudniającego i chodzi tu o ustalenie:
•    czy oprócz wpłaty podstawowej będzie on finansował także wpłatę dodatkową (max. może ona wynosić 2,5% wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej),
•    czy zamierza on różnicować wysokość wpłaty dodatkowej.


Podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub zrezygnować z niej w każdym czasie (wymaga to jednak zmiany umowy o zarządzanie PPK). Nowa wysokość wpłaty dodatkowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została dokonana zmiana.

Umowę o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową, z którą zawarł wcześniej umowę o zarządzanie PPK. Dokonuje tego w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, które nie złożyły deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK a lista tych osób jest załącznikiem do tej umowy. Pracodawca nie jest przy tym zobowiązany do zawierania osobnej umowy dla każdego pracownika.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Ustawa przewiduje automatyczne zapisywanie do PPK wszystkich osób zatrudnionych w danym podmiocie, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 55 lat. Osoby w tym przedziale wiekowym, jeśli nie chcą, aby podmiot zatrudniający podpisał w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, muszą złożyć mu deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat. Jeśli nastąpi to przed podpisaniem przez podmiot zatrudniający umowy o prowadzenie PPK, będzie skutkowało nieobjęciem danej osoby tą umową. Późniejsze dokonanie tej czynności skutkuje wstrzymaniem (od miesiąca, w którym deklaracja ta zostanie złożona przez uczestnika PPK) finasowania, czyli odprowadzania wpłat do PPK.

Należy przy tym pamiętać, że złożenie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK (bez względu na to, kiedy to nastąpi) nie oznacza, że dana osoba nie będzie mogła w przyszłości przystąpić do PPK lub po pewnym czasie wrócić do finansowania wpłat do PPK.

Zobacz także wcześniejsze artykuły z serii "Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK":
Terminy obejmowania ustawą
Zwolnienie z wprowadzenia PPK
Obowiązek podmiotu zatrudniającego w postaci wyboru instytucji finansowej, która poprowadzi rachunki PPK
Zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij