Nowe zmiany w podatku VAT już od 1 września 2019 r.

17.07.2019 2019-07-17T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/800/nowe-zmiany-w-podatku-vat-juz-od-1-wrzesnia-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zmiany w podatkach 2019
W dniu 7 czerwca 2019 r. do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje kolejne zmiany w zakresie VAT. Od września 2019 r. planuje się wprowadzenie między innymi:
•    możliwości złożenia wraz z deklaracją podatkową VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej innych dokumentów (przykładowo informacji o dokonanym spisie z natury);
•    ułatwień dla komorników oraz organów egzekucyjnych w wywiązywaniu się przez nich z obowiązków jako płatnika podatku VAT (szczególnie w sytuacjach, gdy kontakt z podatnikiem jest utrudniony);
•    doprecyzowanie warunków uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie przyspieszonym, (po wprowadzeniu zmiany podatnik, aby uzyskać zwrot w terminie 25-dniowym będzie zobowiązany złożyć - nie później niż w dniu złożenia deklaracji - w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji podatkowej, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym);
•    doprecyzowanie przesłanek wykreślenia z urzędu z rejestru podatników VAT oraz zasad ich przywrócenia;
•    uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz wprowadzenie sankcji za niestosowanie się podatników do ww. przepisu w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (wg. ustawodawcy ma to pozwolić na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych);
•    obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej. Obecnie konsekwencje złożenia deklaracji korygującej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej w zakresie wysokości dodatkowego zobowiązania są takie same, jak w przypadku złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli celno-skarbowej i otrzymaniu wyniku kontroli (wysokość takiego dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi teraz 20%);
•    wyłączenie możliwości korzystania przez niektóre grupy podatników ze zwolnienia podmiotowego w VAT (w wysokości do 200.000 zł rocznego obrotu),
•    zmiany zasad wystawiania faktur VAT RR oraz warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij