E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – badanie sprawozdania w pytaniach (cz. 2)

05.06.2019 2019-06-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/764/e-sprawozdania-finansowe-badanie-sprawozdania-w-pytaniach-cz-2
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
e sprawozdania w pytaniach i odpowiedziach
Przeprowadzenie badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2018 r. sporządzonego w wersji elektronicznej budzi wśród firm wiele wątpliwości. Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.
Jednostki zadają najczęściej następujące pytania:

•    Czy jest możliwe podpisywanie tym samym kwalifikowanym podpisem elektronicznym sprawozdań z badania wydawanych w imieniu różnych firm audytorskich?
TAK – ponieważ kwalifikowany podpis elektroniczny przynależy do konkretnej, dającej się jednoznacznie zidentyfikować osoby fizycznej (biegłego rewidenta). Jest to podpis potwierdzający tożsamość tej osoby. Biegły rewident do sporządzonego przez siebie w postaci elektronicznej sprawozdania z badania wykorzystuje swój „indywidualny” kwalifikowany podpis elektroniczny.


•    Co oznacza tzw. "postać elektroniczna" sprawozdania z badania, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach?
Dopuszczalne typy, czyli formaty plików elektronicznych, jakie mogą być dołączone do zgłoszenia to: XAdES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.tif, gif. Każdy format pliku elektronicznego musi być podpisany przed jego zgłoszeniem, zgodnie z zasadami podpisywania dokumentów, co w przypadku sprawozdania z badania oznacza konieczność podpisania przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


•    Czy biegły rewident wydający sprawozdanie z badania powinien dokonywać weryfikacji ważności i poprawności złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów elektronicznych?
TAK – ponieważ jedną z czynności dokonywanych przez biegłego rewidenta w ramach prowadzonego badania sprawozdania finansowego, w wyniku którego biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, jest wydanie opinii, czy sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego badanej jednostki zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Taka opinia stanowi integralną część sprawozdania z badania. Dlatego biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego powinien zweryfikować również prawidłowość i kompletność złożonych na sprawozdaniu finansowym podpisów, w tym także ważność takich podpisów.


•    Czy biegły rewident powinien weryfikować zgodność sprawozdania finansowego podlegającego badaniu z wymaganym formatem i strukturą? A może wystarczająca będzie weryfikacja zakresu informacyjnego wynikającego z załączników do ustawy o rachunkowości?
TAK – ponieważ zgodnie z przepisami, sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, natomiast sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF. Biegły rewident podczas badania sprawozdania finansowego powinien zweryfikować formę i treść badanego sprawozdania finansowego pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem lub umową. Ponadto sposób sporządzenia sprawozdania finansowego określają przepisy art. 45 ust. 1f i 1g ustawy o rachunkowości.


•    Jak należy rozumieć datę sporządzenia sprawozdania z badania?
Data sporządzenia sprawozdania z badania to data, którą biegły rewident zamieszcza w sprawozdaniu z badania. Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego nie może być datą wcześniejszą od daty uzyskania przez biegłego rewidenta wystarczających i odpowiednich dowodów badania, na których opiera się opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego, w tym dowodów, że wszystkie składniki sprawozdania i ujawnienia, które składają się na sprawozdanie finansowe, zostały sporządzone oraz osoby o potwierdzonych uprawnieniach zapewniły, że wzięły odpowiedzialność za to sprawozdanie finansowe. Cały proces sporządzania sprawozdania z badania kończy się złożeniem podpisu przez biegłego rewidenta pod sprawozdaniem z badania. Data podpisu sprawozdania z badania powinna być datą tożsamą z datą sporządzenia sprawozdania z badania. Dlatego dopiero opatrzenie sprawozdania z badania podpisem oznacza zakończenie procesu sporządzania sprawozdania z badania, tj. potwierdzenie przez biegłego rewidenta treści sprawozdania z badania, w tym zawartej w nim opinii o badanym sprawozdaniu finansowym oraz potwierdzenie przeprowadzenia przez biegłego rewidenta wszystkich procedur badania, które pozwoliły mu uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody badania, stanowiące podstawę wydanej opinii.


•    W związku z nałożonym na jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS obowiązkiem sporządzania sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF, co jest przedmiotem badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta, o czym powinna być wydana opinia?
Jednostka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP na stronie MF. Sprawozdanie finansowe sporządzone w postaci elektronicznej i zapisane w formacie XML podlega badaniu przez firmę audytorską/biegłego rewidenta. Aby przeprowadzić badanie sprawozdania finansowego zapisanego w formacie XML, należy za pomocą odpowiednich narzędzi (programów) informatycznych - czytników plików XML - przekonwertować je na wersję do odczytu. Z tego względu biegły rewident, przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego za 2018 r., oprócz dotychczasowych czynności, powinien także odnieść się do prawidłowości i kompletności przedłożonego sprawozdania finansowego w wersji elektronicznej oraz poprawności złożonych pod takim sprawozdaniem podpisów.

Źródło: Portal Podatkowy


Zobacz także wcześniejsze artykuły z cyklu "e-sprawozdania finansowe":
1. Podstawowe wymogi sporządzania e-sprawozdań finansowych
2. Zasady podpisywania
3. Zasady składania
4. e-sprawozdania finansowe dla Stowarzyszeń
5. Ogłoszenie w MSiG
6. Zatwierdzenie e-sprawozdania do 30 czerwca
7. Badanie sprawozdania w pytaniach (cz. 1)

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać