Leasing operacyjny samochodu osobowego w 2019 r. – cesja umowy leasingu

10.05.2019 2019-05-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/744/leasing-operacyjny-samochodu-osobowego-w-2019-r-cesja-umowy-leasingu
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od początku 2019 r. z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są opłaty wynikające z umowy leasingu (umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze), z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodów osobowych, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.
Do umów leasingu, dotyczących samochodu osobowego zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzmieniu dotychczasowym, obowiązującym do końca 2018 r. Natomiast do umów zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy ustaw o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2019 r. Ustawodawca nie sprecyzował, co należy rozumieć przez ww. zmianę umowy leasingu operacyjnego.

Powstały uzasadnione wątpliwości czy taką zmianą jest cesja umowy leasingu operacyjnego (zawartej do końca 2018 r.), dokonana w 2019 r., w sytuacji, gdy zmieni się jedynie korzystający, natomiast pozostałe warunki umowy leasingu pozostają bez zmian oraz czy w takim przypadku "nowy" leasingobiorca może stosować przepisy obowiązujące w 2018 r., czy też powinien stosować nowe regulacje z konsekwencjami w podatku dochodowym limitu w wysokości 150.000 zł.

W interpretacji indywidualnej z 20 marca 2019 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.590.2018.1.MT. Dyrektor KIS wyjaśnił, że zmianą umowy w rozumieniu art. 8 ustawy nowelizującej jest taka zmiana, która ma lub może mieć istotny wpływ na skutki w podatku dochodowym, np. wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów. Zmiana umowy, która nie wywołuje skutków w podatku dochodowym, nie będzie również automatycznie oznaczała konieczności stosowania nowych przepisów.

W świetle tej interpretacji w przypadkach umów leasingu, do których zawierane będą w 2019 r. umowy cesji, zastosowanie będą miały przepisy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.

Podobne stanowisko Dyrektor KIS zajął w interpretacji indywidualnej z 21 marca 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.435.2018.2.DS, dotyczącej skutków cesji umowy leasingu operacyjnego, a także wniesienia takiej umowy w ramach aportu przedsiębiorstwa.

Stanowisko Dyrektora KIS jest restrykcyjne.

Należy mieć na uwadze, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydać objaśnienia w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij