Nowe zmiany w przepisach prawa pracy w 2019 r. w związku z wdrożeniem RODO

23.04.2019 2019-04-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/733/zmiany-prawa-pracy-w-zwiazku-z-wdrozeniem-rodo
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Celem ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (...) jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z unijnym rozporządzeniem lub które powielają rozwiązania RODO, oraz wyeliminowanie absurdów RODO, które pojawiły się bardzo licznie po wejściu w życie reformy ochrony danych osobowych.
Zmiany w przepisach „RODO” spowodują duże zmiany w przepisach Kodeksu pracy, ze względu na dostosowanie brzmienia obowiązujących przepisów prawa pracy do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, który wprowadził przesłankę istnienia tzw. "obowiązku prawnego" jako podstawy pobierania danych osobowych.

Zgodnie z zmienionym brzmieniem przepisów Kodeksu pracy, pracodawca będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
•    imię (imiona) i nazwisko,
•    datę urodzenia,
•    dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
•    wykształcenie,
•    kwalifikacje zawodowe,
•    przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Nowe przepisy zakładają również, że pracodawca będzie mógł żądać danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Pracodawca będzie mógł również żądać podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:
•    adres zamieszkania,
•    numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
•    inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
•    wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeśli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij