E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE – podstawowe wymogi sporządzania

10.04.2019 2019-04-10T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/724/e-sprawozdania-finansowe-podstawowe-wymogi-sporzadzania
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - która zmieniła przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przepisy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przepisy ustaw o podatku dochodowym – od 1 października 2018 r. został wprowadzony obowiązek sporządzania sprawozdań wyłącznie formie elektronicznej.
Według obecnie obowiązujących przepisów, jedyną formą sporządzenia sprawozdania finansowego jest forma elektroniczna, natomiast wydruk sprawozdania finansowego w postaci papierowej jest tylko kopią, nie zaś jego oryginałem.

Sporządzenie sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej oznacza, że musi być ono sporządzone w formie pliku, który można zapisać a także odczytać za pomocą programu komputerowego.

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, zobowiązane są swoje sprawozdania finansowe sporządzić w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, tj. na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W strukturze logicznej sporządza się również skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (art. 63c ust. 2b ustawy o rachunkowości) oraz sprawozdania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pełne księgi rachunkowe, którzy są równocześnie zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego (art. 45 ust. 5 updof).

Natomiast sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie xsd, jeżeli zostaną one udostępnione w (BIP) na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 45 ust. 1h ww. ustawy). Struktury oraz format sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSR obecnie nie są publikowane, dlatego takie jednostki mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej, ale według wybranych przez siebie formatów i struktury logicznej lub w formie nieustrukturyzowanej.

Jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS typu stowarzyszenia lub fundacje, sporządzają swoje sprawozdania również w formie nieustrukturyzowanej, co oznacza że ma być ono sporządzone w formie pliku (tekstowego, graficznego, mieszanego), który można zapisać i odczytać za pomocą programu komputerowego oraz podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Struktury e-sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej

Są to pliki do pobrania przez jednostkę, a obejmują one zakres informacyjny sprawozdań finansowych wynikający z odpowiednich załączników do ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania zawarte w załącznikach do ustawy o rachunkowości dotyczą:
•    jednostek innych niż bank, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji – załącznik nr 1,
•    jednostek mikro – załącznik nr 4,
•    jednostek małych – załącznik nr 5,
•    organizacji pozarządowych – załącznik nr 6.

Ogólnie na udostępnione przez MF pliki posiadające formę ustrukturyzowaną składają się:
•    wprowadzenie do sprawozdania,
•    bilans,
•    rachunek zysków i strat,
•    rachunek przepływów pieniężnych,
•    zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Wyjątkiem są tutaj dodatkowe informacje i objaśnienia, ponieważ tę część sprawozdania finansowego jednostki sporządzają w wybranym przez siebie formacie, natomiast tylko jeden punkt informacji dodatkowej, dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto, ma nadaną ustrukturyzowaną formę. W przypadku jednostek, dla których ten punkt nie jest wymagany przepisami ustawy o rachunkowości jest to zakres opcjonalny.

Jak wynika z wyjaśnień dotyczących informacji dodatkowej zamieszczonych na stronie MF:
•    nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64 (np. jako.doc. odt. pdf. jpg. xls. rft.) albo może być zaprezentowana jako zawartość elementu o nazwie »Opis«,
•    w opublikowanych strukturach logicznych w pozycji obejmującej rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto w »Dodatkowych informacjach i objaśnieniach« (...), konieczność wypełniania wartości łącznych dotyczy tylko roku bieżącego, za które wypełniane jest sprawozdanie finansowe,
•    wyliczenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w rozbiciu na dane »z zysków kapitałowych« oraz »z innych źródeł przychodów« nie jest obowiązkowe, lecz pozostawione do wyboru jednostki sporządzającej. Obowiązkowość pól, w tej części sprawozdania finansowego, zastosowano tylko do wartości łącznych roku bieżącego (...)


Pliki sprawozdań zamieszczone na stronie MF posiadają format XSD. Jest to wzorcowy dokument z określoną strukturą danych. Początkowo Ministerstwo Finansów nie udostępniało narzędzi pozwalających wytworzyć sprawozdania według wymaganych struktur. Od 13 marca 2019 r. aplikacja e-Sprawozdania Finansowe pozwala również na sporządzenie oraz podpisania sprawozdania finansowego osoby prawnej wpisanej do KRS. Nie ma jednak ograniczeń w użyciu tej aplikacji również przez jednostki niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać