Nadpłata PIT za 2018 r.

14.03.2019 2019-03-14T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/700/nadplata-pit-za-2018-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Termin zwrotu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. uzależniony jest od formy złożenia zeznania podatkowego.

Nadpłata podatku wykazana w zeznaniu podatkowym za rok 2018 zostanie zwrócona ciągu:
•    45 dni od jego złożenia – w przypadku zeznania przesłanego przez Internet,
•    3 miesięcy – w przypadku zeznania przekazanego w wersji papierowej.


Należy pamiętać, że PIT za 2018 r. składa się od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Dlatego rozliczenia przekazane przed początkiem tego terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego 2019 r. i ta data wyznacza początek terminu zwrotu nadpłaty z PIT za 2018 r. Podobne terminy obowiązują w przypadku zwrotu nadpłaty wynikającej ze skorygowanego rozliczenia. Nadpłata z zeznania podatkowego poprawionego przez urząd skarbowy podlega zwrotowi w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na dokonaną korektę (termin ten wynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego). Z kolei nadpłata wynikająca z rozliczenia poprawionego przez podatnika i przekazanego przez internet jest zwracana w ciągu 45 dni od złożenia korekty. W innych przypadkach termin ten wynosi 3 miesiące od dokonania korekty.

Nadpłata podatku może być przelana na konto, zwrócona przekazem pocztowym lub wypłacona w kasie. Przelewem może być zwrócona każda, nawet kilkuzłotowa, nadpłata. Urząd skarbowy musi jednak dysponować numerem aktualnego konta podatnika. Konto, na które ma zostać przelana nadpłata wynikająca z zeznania podatkowego PIT-37, można wskazać w tym zeznaniu podatkowym. Numer rachunku bankowego trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym lub w zeznaniu podatkowym tylko wtedy, gdy jest on przekazywany pierwszy raz albo wskazany wcześniej - zmienił się. Osobom, które nie mają rachunku bankowego, nadpłata podatku jest zwracana przekazem pocztowym albo wypłacana w kasie urzędu skarbowego. Standardowo w przypadku niepodania numeru konta pieniądze otrzymuje się przekazem pocztowym. Podatnik nie musi składać wniosku o zastosowanie takiej formy zwrotu nadpłaty podatku. Nadpłata przesłana przekazem pocztowym pomniejszana jest o koszty jej zwrotu. Wypłaty pieniędzy w kasie dokonuje się natomiast na żądanie podatnika.

Nadpłata podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Jeżeli podatnik nie ma takich obciążeń, nadpłata jest mu zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Urzędowi skarbowemu wolno zaliczyć nadpłatę podatku dochodowego wykazaną przez małżonków we wspólnym zeznaniu podatkowym na poczet zaległości podatkowych jednego z nich.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać