Rozliczenie podatkowe wstępnej opłaty leasingowej w 2019 r.

08.03.2019 2019-03-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/689/rozliczenie-podatkowe-wstepnej-oplaty-leasingowej-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Odliczenie podatku VAT od wstępnej opłaty leasingowej
Podatnicy odliczają VAT z faktury dokumentującej wstępną opłatę leasingową na zasadach ogólnych, czyli mogą oni odliczyć VAT od tej opłaty w takim zakresie, w jakim przedmiot umowy leasingu, samochód osobowy, będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku wydatków związanych z samochodami osobowymi, podatnicy mają prawo odliczyć 50% kwoty VAT naliczonego, wynikającej z otrzymanej przez podatnika faktury i dotyczy to także faktury dokumentującej wstępną opłatę leasingową. Podatnicy mogą także odliczyć 100% kwoty VAT naliczonego od ww. wydatków, jeśli samochody osobowe są wykorzystywane wyłącznie do ich działalności gospodarczej, po spełnieniu określonych warunków. Zasady odliczania podatku VAT obowiązujące teraz, obowiązywały także w 2018 r. Stosuje się je więc niezależnie od tego, w którym roku została wystawiona lub otrzymana faktura dokumentująca wstępną opłatę leasingową.

Ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w kosztach podatkowych
Jeżeli zawarta umowa leasingu jest dla celów podatku dochodowego kwalifikowana jako umowa leasingu operacyjnego, to opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego, w tym wstępna opłata leasingowa, stanowią koszt uzyskania przychodów korzystającego czyli leasingobiorcy.

Wstępna opłata leasingowa zazwyczaj kwalifikowana jest do kosztów pośrednich, gdyż opłaty tej nie można przypisać do konkretnego przychodu i jest ona związana z ogólną działalnością podmiotu. Zgodnie z przepisami ustaw podatkowych koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 8 stycznia 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.504.2018.2.SG.
"(...) Opłata wstępna dotyczy nie tyle samego trwania usługi leasingu, lecz w ogóle prawa skorzystania z niego. Opłatę wnosi leasingobiorca (korzystający) zanim jeszcze leasing zostanie uruchomiony. Jeżeli w umowie leasingu nie określono, iż opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy, w momencie poniesienia. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Wobec powyższego, wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie jej poniesienia. (...)"

Do niedawna organy podatkowe uważały, że dzień poniesienia kosztu to dzień ujęcia wydatku w księgach rachunkowych jako koszt bilansowy. Jeśli zatem dany wydatek był rozliczany w kosztach bilansowych w czasie, to w taki sam sposób powinien on być rozliczany w kosztach podatkowych. Zgodnie z nowym stanowiskiem organów podatkowych, dzień uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest uzależniony od równoczesnego uznania go za koszt dla celów bilansowych.

Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Zmiany w leasingu operacyjnym i finansowym organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
Warszawa

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać