Zmiany zasad kontroli podatku VAT w 2019 r.

11.02.2019 2019-02-11T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/670/zmiany-zasad-kontroli-podatku-vat-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Obowiązująca od 2 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w zakresie:
•    wszczęcia kontroli celno-skarbowej m.in. w zakresie prawidłowości podatku VAT oraz
•    wyłączenia możliwości złożenia ponownej korekty deklaracji VAT w przypadku, gdy dokonana ponownie korekta spowoduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej.

Wszczęcie kontroli celno-skarbowej

Zgodnie z brzmieniem art. 62 ust. 2 ustawy o KAS datą wszczęcia kontroli celno-skarbowej jest dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Jeżeli kontrolowanym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, takie upoważnienie doręcza się członkowi zarządu, wspólnikowi albo innej osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, albo osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. W razie nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub osoby upoważnionej do odbioru korespondencji kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej:
•    pracownikowi kontrolowanego, czyli osobie czynnej w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności, którą poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa lub
•    w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem.

W tym przypadku upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej doręcza się kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki (art. 62 ust. ustawy o KAS).

Skorygowanie deklaracji VAT w wyniku kontroli celno-skarbowej
Podatnikom VAT nadal będzie przysługiwało prawo do złożenia korekty deklaracji VAT:
•    w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej w zakresie prawidłowości rozliczania VAT,
•    w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Jednak ponowne skorygowanie deklaracji VAT po zakończeniu kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych w zakresie, w jakim dokonana korekta przewiduje cofnięcie ustaleń kontroli celno-skarbowej. Organ w tym przypadku zawiadamia pisemnie składającego korektę o jej bezskuteczności.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać