Firmowy samochód osobowy w 2019 r.

08.02.2019 2019-02-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/669/firmowy-samochod-osobowy-w-2019-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Dla celów podatku dochodowego samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem m.in.:
a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
•    klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
•    z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

Spełnienie tych wymagań stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego, przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz na podanie dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych warunków.

1.    Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodu osobowego
W 2019 r. nie zmieniły się zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi, zatem jeżeli nabyty w 2019 r. samochód będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, to podatnikowi będzie przysługiwało całkowite lub częściowe prawo do odliczenia VAT.

Podatnicy mogą odliczyć 50% kwoty VAT naliczonego od wydatków związanych z samochodami osobowymi na nabycie:
•    samochodu osobowego,
•    części składowych samochodu osobowego,
•    paliw silnikowych,
•    oleju napędowego,
•    gazu,
•    usług naprawy,
•    usług konserwacji,
•    innych towarów i usług związanych z jego eksploatacją.

Po spełnieniu dodatkowych warunków podatnicy mogą odliczyć 100% kwoty VAT naliczonego do wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych. Podatnik musi między innymi prowadzić dla tego samochodu ewidencję przebiegu pojazdu, potwierdzającą jego używanie wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą.

2.    Amortyzacja samochodu osobowego
Od 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 150.000 zł. Do kosztów uzyskania przychodów zalicza się więc każdorazowo tylko tę część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczy wartości samochodu do wysokości ustalonego limitu. „Nowy” wyższy limit można zastosować również do samochodów osobowych przyjętych od używania i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r.

Limit nie ma zastosowania się do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego, który został oddany przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika (art. 16 ust. 5b ustawy o PDOP i art. 23 ust. 5b ustawy o PDOF). Nie dotyczy więc leasingodawców, wynajmujących, itp.

W przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów amortyzacyjnych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 225.000 zł. Limit będzie jednak obowiązywał dopiero od dnia następującego po dniu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej (do tego dnia będzie się stosowało limit 150.000 zł).

3.    Ubezpieczenie samochodu osobowego
W 2019 r. wyłączono z kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część, ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP i art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o PDOF). Przepis ten nie będzie dotyczył samochodu niestanowiącego środka trwałego podatnika PIT. Ograniczenie dotyczy składek na ubezpieczenie ustalanych w oparciu o wartość samochodu, czyli składek na ubezpieczenie AC.

4.    Koszty używania samochodu osobowego będącego środkiem trwałym
W 2019 r. jeśli samochód osobowy stanowiący środek trwały będzie wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika, czyli do tzw. celów mieszanych, podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków z tytułu kosztów używania tego samochodu. Dotyczy to przykładowo wydatków na zakup paliwa czy naprawy. Limit ten obejmuje także kwotę VAT naliczonego, która zgodnie z przepisami o VAT nie podlega odliczeniu.
Zgodnie z przepisami samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, gdy podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu, o której mowa w przepisach ustawy o VAT (art. 16 ust. 5f-5g ustawy o PDOP i art. 23 ust. 5f-5g ustawy o PDOF).

5.    Prywatny samochód osobowy przedsiębiorcy
W 2019 r. nie będzie się uważało za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu kosztów używania i składek na ubezpieczenie prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy, niestanowiącego jego środka trwałego (podatnika PIT). Jednak jeżeli samochód ten będzie wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o PDOF) wydatki te i składki w wysokości 20% będą jednak stanowiły koszty uzyskania przychodów. Wydatków tych nie będzie się już rozliczało w ramach dawnej "kilometrówki".

Należy zaznaczyć, że ograniczenie nie dotyczy samochodu o wartości do 10 tys. zł lub samochodu niezaliczonego do środków trwałych z uwagi na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok.

Wydatki z tytułu używania przez pracowników ich prywatnych samochodów na potrzeby podatnika nadal będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika na tych samych zasadach, jak dotychczas.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: Samochód w firmie - aspekty podatkowe organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać