Bilans 2018 – Koszty działalności finansowej jednostki

06.02.2019 2019-02-06T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/667/bilans-2018-koszty-dzialalnosci-finansowej-jednostki
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ustawa o rachunkowości nie definiuje w sposób bezpośredni kosztów finansowych.

Według przepisów do kosztów finansowych zalicza się w szczególności koszty z tytułu:
•    odsetek,
•    strat ze zbycia inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa,
•    aktualizacji wartości inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości i prawa,
•    nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
•    inne np. potrącone dyskonto od weksli obcych, czy umorzenie należności - z tytułu operacji finansowych.

Nie stanowią kosztów finansowych odsetki, prowizje, ujemne różnice kursowe, które wpływają na:
•    cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, ponieważ poniesione przed oddaniem ich do użytkowania wpłyną na wartość początkową tych środków,
•    wartość towaru lub produktu, ale tylko w przypadkach, gdy jest to uzasadnione na przykład długotrwałym okresem przygotowania do sprzedaży lub długim okresem wytwarzania produktu; wtedy wpłyną na cenę tego towaru lub produktu.

Koszty finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału. Oznacza to, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty finansowe dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Po stronie Wn konta 7xx ”Koszty finansowe" ujmuje się wszystkie koszty z tytułu operacji finansowych. Po stronie Ma tego konta księguje się tylko korekty kosztów finansowych, pod warunkiem, że nie dotyczą

Odsetki
Do kosztów finansowych zalicza się zarówno odsetki zapłacone oraz odsetki wymagające zapłaty. Odsetki zaliczane do kosztów finansowych obejmują głównie:
•    odsetki od otrzymanych pożyczek i zobowiązań,
•    odsetki od otrzymanych kredytów bankowych.

Naliczone przez kontrahentów odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych w ciężar kosztów finansowych, zapisem:
•    Wn konto 7xx "Koszty finansowe",
•    Ma konto 2xx "Rozrachunki z dostawcami".

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych
W księgach rachunkowych przychody i koszty związane z rozchodem aktywów finansowych zaliczonych do inwestycji ujmuje się odrębnie. Natomiast w rachunku zysków i strat wykazuje się jedynie wynik finansowy (zysk lub stratę) ze sprzedaży takiego majątku.

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych powstaje, jeżeli wynik z tytułu rozchodu majątku jest ujemny. Po stronie kosztów finansowych wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, nie wyższych od cen rynkowych oraz na skutek obniżenia wartości rynkowej.

Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Po stronie kosztów finansowych wykazuje się koszty za rok obrotowy powstałe z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych, w tym także krótkoterminowych aktywów finansowych wycenionych według cen nabycia, nie wyższych od cen rynkowych oraz na skutek obniżenia wartości rynkowej.

Podstawowe księgowania dotyczące obniżenia wartości aktywów finansowych ich wartości:
•    Wn konto 7xx "Koszty finansowe",
•    Ma konto 1xx "Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe",

Do innych kosztów finansowych zalicza się między innymi:
•    ujemne różnice kursowe w części stanowiącej nadwyżkę nad dodatnimi różnicami kursowymi za dany rok obrotowy,
•    opłatę dodatkową przyjętych w leasing finansowy środków trwałych,
•    dopłaty jednostki będącej wspólnikiem spółki z o.o. wniesione do spółki i należne od jednostki będącej wspólnikiem tej spółki,
•    umorzenie należności z tytułu operacji finansowych, w sytuacji gdy należność nie była objęta w całości lub części odpisem aktualizującym,
•    straty ze sprzedaży zakupionych wierzytelności.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________

Zobacz także wcześniejsze artykuły z cyklu "Bilans 2018":
1. Informacje ogólne
2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3. Rozliczenie niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych
4. Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - przychody ze sprzedaży
5. Zdarzenia gospodarcze na przełomie lat - koszty
6. Zdarzenia gospodarcze ujawnione po dniu bilansowym
7. Wycena aktywów i pasywów - zagadnienia ogólne
8. Aktywa trwałe w bilansie
9. Aktywa obrotowe w bilansie
10. Kapitały własne w bilansie
11. Rezerwy na zobowiązania, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe
12. Zobowiązania, fundusze specjalne i rozliczenia międzyokresowe
13. Przychody jednostki
14. Koszty działalności podstawowej jednostki
15. Koszty pozostałej działalności operacyjnej jednostki
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenie: BILANS 2018 organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości
WarszawaKatowice

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać