Najważniejsze zmiany w prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów

09.10.2018 2018-10-09T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/584/najwazniejsze-zmiany-w-prowadzeniu-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 14 września 2018 r., opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 września 2018 r., ale ma zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od 1 stycznia 2018 r., ponieważ celem nowelizacji było także dostosowanie przepisów rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do przepisów ustawy o PDOF, obowiązujących już od 1 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie o prowadzeniu księgi i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylone zostały przepisy art. 24a ust. 3a i 3b ustawy o PDOF, które zobowiązywały do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o:

•    prowadzeniu w roku podatkowym podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, w tym będących wspólnikami spółek niemających osobowości prawnej, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe,
•    powierzeniu prowadzenia tej księgi biuru rachunkowemu.


Uznanie księgi za rzetelną

Mocą rozporządzenia zmieniającego, poszerzono katalog przesłanek uznania księgi za rzetelną. Z nowego brzmienia § 11 ust. 4 pkt 4 rozporządzenia wynika, że księgę uznaje się za rzetelną również, gdy podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.


Informowanie urzędu skarbowego o sporządzeniu spisu z natury

Przepisy art. 44 ust. 2 i art. 24 ust. 2 ustawy o PDOF zobowiązują podatnika do obliczenia zaliczki na podatek z uwzględnieniem różnic remanentowych, jeżeli podatnik spis z natury sporządza na koniec miesiąca. Obowiązku tego nie uzależnia się jednak od zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia takiego spisu. Z kolei z § 28 ust. 4 ww. rozporządzenia wynikało, że o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu. Ustawodawca, chcąc zapobiec wątpliwościom, czy brak takiego zawiadomienia ma wpływ na sposób obliczenia zaliczki na podatek, uznał, że § 28 ust. 4 rozporządzenia nakłada obowiązek o charakterze informacyjnym i przepis ten uchylił.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać