Warunki zatrudniania młodocianych

05.10.2018 2018-10-05T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/582/warunki-zatrudniania-mlodocianych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od 1 września 2018 r., młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów, jednak może ona w drodze rozporządzenia zezwolić na zatrudnianie młodocianych przy niektórych rodzajach prac wzbronionych, jeżeli jest to potrzebne do odbycia przygotowania zawodowego. Upoważnienie to utrzymuje jednak jako wiek graniczny - 16 lat.


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac wyodrębnia dwie kategoria prac, określone w załącznikach do tego rozporządzenia:
•    załącznik nr 1 zawiera wykaz prac wzbronionych młodocianym (zakaz bezwzględny), a więc osobom, określonym w art. 190 § 1 Kodeksu pracy, które ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat,

•    załącznik nr 2 zawiera wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat. W wykazie tym prace dzieli się na dwie podkategorie:
        -    prace wzbronione młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat,
        -    prace wzbronione młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 17 lat.

Jak wynika z § 4 ww. rozporządzenia pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych przy pracach, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podejmuje działania niezbędne do zapewnienia im szczególnej ochrony zdrowia podczas pracy, biorąc w szczególności pod uwagę ryzyko wynikające z ich braku doświadczenia, braku świadomości istniejących lub potencjalnych zagrożeń oraz niepełnej dojrzałości fizycznej i psychicznej, w tym:
•    zapewnia wykonywanie pracy i zajęć przez młodocianych na stanowiskach pracy i w warunkach niestwarzających zagrożeń dla ich bezpieczeństwa i zdrowia,
•    zapewnia nadzór nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu lub innych osób uprawnionych do prowadzenia praktycznej nauki zawodu nad wykonywaniem pracy przez młodocianych,
•    informuje młodocianych o możliwych zagrożeniach i o wszelkich podjętych działaniach dotyczących ich zdrowia,
•    organizuje przerwy w pracy młodocianych dla ich odpoczynku w pomieszczeniach odizolowanych od czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych.

Dopuszczenie młodocianych do pracy określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia może nastąpić jedynie na podstawie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, dokonanej przed rozpoczęciem pracy przez młodocianych lub w razie istotnej zmiany warunków wykonywania pracy.

Dorota Andrychowska

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać