Istotność jednostki dla celów bilansowych

12.09.2018 2018-09-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/565/istotnosc-jednostki-dla-celow-bilansowych
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada istotności, która wyraża się tym, że jednostka dokonując wyboru rozwiązań dopuszczonych ustawą i dostosowując je do jej potrzeb powinna zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W praktyce oznacza to, że jednostka powinna w ewidencji bilansowej oraz sprawozdaniu finansowym ująć i zaprezentować wszystkie operacje gospodarcze ważne z punktu widzenia realizacji tej zasady.

Każde przedsiębiorstwo (kierownik jednostki w polityce rachunkowości) powinno samodzielnie przyjąć próg istotności na zasadzie własnej oceny szacunkowej, biorąc pod uwagę przykładowo sumę bilansową, przychody ze sprzedaży, kapitały własne, wynik z działalności gospodarczej czy też zysk netto. Przyjęte do stosowania uproszczenia powinny zapewnić rzetelne informacje, nie deformując stanu aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego danej jednostki. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez ich użytkowników.

W praktyce istotność polega na tym, że jednostka można zdecydować, jak poszczególne zdarzenia gospodarcze będą ujmowane, przykładowo:
•    jako możliwe uproszczenia,
•    jako składnik aktywów rozliczany w czasie, czy też jako koszt,
•    jako rozliczenia międzyokresowe, czy też jako przychód.

Definicja istotności nie zawiera żadnych wielkości, natomiast według Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) istotność określa się w procencie do:
•    wyniku finansowego brutto (3%-7%),
•    przychodów (1%-3%),
•    sumy bilansowej (1%-3%).

Firma może również posiłkować się wielkościami przyjmowanymi przy badaniu sprawozdań finansowych:
•    przychody ze sprzedaży (0,5%-1%),
•    kapitały własne (1%-2%),
•    suma bilansowa (0,5%-1%).

Informacje o progach istotności należy zapisać w zasadach (polityce) rachunkowości przyjętych przez jednostkę. Zasadę istotności powinno się stosować w sposób ciągły.


Dorota Andrychowska
______________________________________________________________________________
Zapraszamy na szkolenia:
ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 331301)
WarszawaKatowice
SAMODZIELNY KSIĘGOWY - KURS WEEKENDOWY (kod zawodu 241103)
WarszawaKatowice
GŁÓWNY KSIĘGOWY (kod zawodu 121101)
WarszawaKatowice

organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać