Nowe wzory formularzy CIT, VAT12-07-2018

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (DZ.U. z 2018 r. poz. 1268) zmieniono wzory formularzy podatkowych:

•    CIT-6R - deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    CIT-6AR - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
•    CIT-9R - deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców,
•    CIT-10Z - deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    CIT-11R - deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
•    CIT-8 - zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
•    CIT-5 - oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
•    CIT-8/O - informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku,
•    CIT-D - informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
•    CIT-7 - informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
•     IFT-2/IFT-2R - informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    CIT/BR - informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.


Rozporządzenie wprowadziło również nowe wzory druków:
•    CIT-8AB - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
•    CIT/MIT - informację o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy,
•    CIT/8S - informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
•    CIT/8SP – informację o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
•    CIT/PGK - informację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową.

Nowe wzory formularzy stosuje się do osiągniętych dochodów począwszy od 1 stycznia 2018 r., natomiast płatnicy i podatnicy podatku CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2017 r., do osiągniętych dochodów w tym roku podatkowym stosują wzory dotychczasowych formularzy zgodnych z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1995 ze zm.).


Z kolei Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 856), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 r. określa nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług:
•    VAT-7,
•    VAT-7K,
•    VAT-8,
•    VAT-9M.


Nowe deklaracje VAT stosuje się począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r./trzeci kwartał 2018 r.


Dorota Andrychowska
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać