Podatek od czynności cywilno-prawnych27-03-2018

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych są objęte niektóre czynności występujące w obrocie gospodarczym. Podstawowym aktem prawnym regulującym podatek jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi podlegają:

1)    czynności cywilnoprawne

a)    umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
b)    umowy pożyczki, pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
c)    umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
d)    umowy dożywocia,
e)    umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
f)    ustanowienie hipoteki,
g)    ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
h)    umowy depozytu nieprawidłowego,
i)    umowy spółki

2)    zmiany ww. umów, jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
3)    orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Podatnikiem w przypadku umowy sprzedaży jest kupujący i to on zobowiązany jest do zapłaty podatku. Przy umowie zamiany jej strony zobowiązane są solidarnie do zapłaty podatku.
Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy, w związku z czym od tego dnia liczony jest wynoszący 14 dni termin na złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3 oraz termin na zapłatę podatku.
W przypadku umów zawieranych w formie aktu notarialnego, płatnikiem podatku jest notariusz. Jest on wtedy zobowiązany do obliczenia, poboru i wpłacenia podatku oraz złożenia odpowiedniej deklaracji.
zamknij

zamknij
Proszę czekać...
proszę czekać