Facebook

Szkolenia, kursy zawodowe i publikacje z dziedziny rachunkowości, finansów, księgowości, prawa, podatków. Katowice i Warszawa. Dowiedz się więcej!

Fundacja Rozwoju Rachunkowości | Szkolenia, kursy zawodowe

Fundacja Rozwoju Rachunkowości

Zwrot podatku naliczonego w innym państwie UE26-09-2017

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje podczas nabycia na terytorium państwa członkowskiego (państwa zwrotu), towarów i usług bądź w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium tego państwa członkowskiego, jeżeli te towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnik ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.

Wniosek o zwrot musi być złożony nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

Stosownie do art.16 dyrektywy 2008/9/WE, okres zwrotu, tzn. za jaki można żądać zwrotu podatku:
- Nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy
- Ani krótszy niż 3 miesiące kalendarzowe.

Kwota wnioskowanego zwrotu nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:
1) 400 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;
2) 50 euro - w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat procedury zwrotu podatku naliczonego w innym państwie UE zapraszamy na szkolenia organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości.
WarszawaKatowice


Autor: Izabela Jośko

kup książkę

Kontakt

Proszę czekać...
proszę czekać