Zmiana zasad (polityki) rachunkowości

25.06.2024 2024-06-25T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1595/zmiana-zasad-politykirachunkowosci
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka ujmuje w księgach rachunkowych oraz ujawnia w sprawozdaniu finansowym stosując tzw. podejście retrospektywne.

Zgodnie z KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”:

 1. Podejście prospektywne – zastosowanie zmienionych:
  1. zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym ta zmiana miała miejsce,
  2. wartości szacunkowych od dnia dokonania ich zmiany za wyjątkiem okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.

W przypadku podejścia prospektywnego nie przekształca się danych porównawczych.

Pełne podejście retrospektywne – zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków w taki sposób, jak gdyby zasady te były stosowane od zawsze. W przypadku pełnego podejścia retrospektywnego przekształca się dane porównawcze.

Ograniczone podejście retrospektywne – zastosowanie zmienionych zasad (polityki) rachunkowości do transakcji, innych zdarzeń i warunków od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego. W przypadku ograniczonego podejścia retrospektywnego przekształca się dane porównawcze.  

Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych – przekształcenie danych porównawczych w taki sposób, jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości przyjęte w roku obrotowym stosowane były od zawsze lub od początku możliwie najwcześniejszego roku obrotowego, a zdarzenie uznane za istotny błąd popełniony w poprzednich latach obrotowych było wówczas poprawnie ujęte.

Zmianę zasad (polityki) rachunkowości jednostka ujmuje:

 1. stosując pełne podejście retrospektywne w przypadku:
  • gdy zmiany przepisów o rachunkowości, powodujące obligatoryjną zmianę zasad (polityki) rachunkowości, nie zawierają przepisów przejściowych ustalających sposób ich uwzględnienia,
  • gdy jednostka z własnej inicjatywy dokonuje zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,
  • utraty prawa do stosowania uproszczeń wynikających z przepisów o rachunkowości,
 2. zgodnie z przepisami przejściowymi – gdy zmiany przepisów o rachunkowości, powodujące obligatoryjną zmianę zasad (polityki) rachunkowości, ustalają sposób ich uwzględnienia.

Zgodnie z pełnym podejściem retrospektywnym jednostka:

 1. odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na kapitał (fundusz) własny, wykazując je na mocy art. 8 ust. 2 ustawy jako zysk (stratę) z lat ubiegłych lub inną pozycję kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią inne przepisy o rachunkowości,
 2. przekształca retrospektywnie dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym,
 3. wykazuje skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania.

Jeżeli zastosowanie pełnego podejścia retrospektywnego jest praktycznie niewykonalne, wówczas jednostka stosuje ograniczone podejście retrospektywne, ujmując skutki zmiany wartości aktywów i zobowiązań wynikające ze zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości jako korektę stanu początkowego odpowiednich składników kapitału (funduszu) własnego możliwie najwcześniejszego roku obrotowego.

Jeżeli również zastosowanie ograniczonego podejścia retrospektywnego jest również praktycznie niewykonalne jednostka stosuje podejście prospektywne i odnosi skutki zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości odpowiednio w ciężar lub na dobro wyniku finansowego lub kapitału (funduszu) własnego, jeżeli przepisy o rachunkowości tak stanowią.

Jeżeli jednostka zmieniła przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, to jest zobowiązana również do ujawnienia w dodatkowych informacjach i objaśnieniach w ust. 6 pkt 3 i 4 rodzaju zmian, przyczyn ich wprowadzenia oraz przedstawienia ich liczbowego wpływu odpowiednio na wynik finansowy lub kapitał (fundusz) własny, jak i retrospektywnego przekształcenia danych porównawczych.

W jednostkach, które nie stosują uproszczenia polegającego na zaniechaniu ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zmiana zasad (polityki) rachunkowości może wpływać również na wysokość odroczonego podatku dochodowego.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij

Dbamy o Twoją prywatność

Poprzez wykorzystanie ciasteczek oraz technologiom pokrewnym, jesteśmy w stanie dostosować prezentowane Ci treści. Zgoda na zapisywanie informacji w Twojej przeglądarce oraz ich używanie i przetwarzanie (włączając profilowanie oraz analizy rynkowe i statystyczne) umożliwia nam lepsze dopasowanie oferty do Twoich potrzeb i zainteresowań. Odpowiedzialność za zarządzanie Twoimi danymi ponosi Centrum Szkoleniowe FRR wraz z wybranymi partnerami, z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Dane są przetwarzane w celu udoskonalenia użytkowania naszych serwisów, generowania danych statystycznych oraz poprawy ogólnej funkcjonalności naszej strony. Klikając przycisk "Zgadzam się", wyrażasz zgodę na marketingowe i statystyczne wykorzystanie plików cookies przez platformę FRR oraz partnerów.

Pamiętaj, że zgoda jest całkowicie dobrowolna. Swój wybór możesz zmodyfikować na stronie Polityki prywatności.

Kliknij polityka cookies, aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Wybór zgód

Wyświetl szczegóły