Umowa na okres próbny

19.05.2023 2023-05-19T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1434/umowa-na-okres-probny
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny – strony muszą już na etapie jej podpisywania zdeklarować się co do zamiaru podpisania po zakończeniu okresu próbnego kolejnej umowy o pracę, o ile ma to być umowa na czas określony.

Obowiązek wyrażenia zamiaru dalszego zatrudnienia dotyczy przypadków zawarcia umowy na okres próbny na okresy jedno lub dwumiesięczne. Natomiast w razie zawarcia umowy na okres próbny na 3 miesiące oznacza, że kolejna umowa o pracę może być umową na czas nieokreślony lub umową na czas określony zawartą co najmniej na 12 miesięcy. Strony umowy o pracę na okres próbny zawartej na okres jednego lub dwóch miesięcy muszą wprowadzić do treści tej umowy zapis określający, na jaki czas strony zamierzają zawrzeć umowę na czas określony (jeżeli planują związać się tego rodzaju umową po zakończeniu umowy na okres próbny). Prawdopodobnie (wątpliwości rozwieją interpretacje przypisów) obowiązek ustalenia takiej okoliczności na etapie zawierania umowy na okres, nie wyklucza możliwości rezygnacji z dalszego zatrudniania pracownika w razie negatywnej oceny jego pracy po zakończeniu okresu próbnego. Strony mogą również skorzystać z możliwości wydłużenia umowy na okres próbny o okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika, co wymaga wprowadzenia zapisu o takim przedłużeniu do tej umowy. W przypadku, gdy strony chcą skorzystać z możliwości przedłużenia jedno lub dwumiesięcznej umowy na próbę o dodatkowy miesiąc (jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy) muszą również wprowadzić zapis o takim przedłużeniu do umowy na okres próbny.

… w art. 25:

  1. a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.

§2. Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z zastrzeżeniem § 2¹–2³, w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.”,

  1. b) po § 2 dodaje się § 2¹–2³ w brzmieniu:

„§ 2¹. Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu,

a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności.

§2². Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na okres nieprzekraczający:

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

§2³. Strony mogą jednokrotnie wydłużyć w umowie o pracę na okres próbny okresy, o których mowa w § 2², nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy”....

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij