Podatek od przerzuconych dochodów w 2023 r.

17.01.2023 2023-01-17T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1383/podatek-od-przerzuconych-dochodow-w-2023-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Od początku 2023 roku doprecyzowano w przepisach zakres kosztów objętych podatkiem od przerzuconych dochodów, przy czym za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym koszty poniesione przez podatnika na rzecz niemającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotu powiązanego z tym podatnikiem (art. 24aa ust. 2 ustawy o PDOP).

Podatek od przerzucanych dochodów zgodnie z art. 24aa ust. 3 ww. ustawy może obejmować koszty:

 • usług doradczych,
 • usług badania rynku,
 • usług reklamowych,
 • usług zarządzania i kontroli,
 • usług przetwarzania danych,
 • usług ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń,
 • usług o podobnym charakterze,
 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o PDOP (tj. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw określonych w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej - know-how),
 • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze,
 • finansowania dłużnego związane z uzyskaniem środków finansowych i korzystaniem z tych środków, w szczególności odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkową raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienie w zapłacie zobowiązań oraz koszty zabezpieczenia zobowiązań, w tym koszty pochodnych instrumentów finansowych,
 • opłat i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk.

Podatek od przerzuconych dochodów wynosi 19%, podstawy opodatkowania, którą stanowi tutaj suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej jest to suma przerzuconych dochodów w roku podatkowym spółek tworzących tę grupę (art. 24aa ust. 3a ustawy o PDOP). Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2023 r. wprowadzono także szczególne zasady w zakresie podatku od przerzuconych dochodów w przypadku podmiotów powiązanych zlokalizowanych w tzw. rajach podatkowych lub państwach, z którymi nie ratyfikowano umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub umowy o wymianie informacji (art. 24aa ust. 15 ustawy o PDOP).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij