Inwentarz aktywów i pasywów

08.12.2022 2022-12-08T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1368/inwentarz-aktywow-i-pasywow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jednostki, które osiągną limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrotowego, mają obowiązek otwarcia ksiąg rachunkowych od nowego roku obrotowego (przykładowo od 1 stycznia 2023 r.)

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą (pełnych ksiąg rachunkowych), sporządzają wykaz składników aktywów i pasywów tj. inwentarz, potwierdzony ich inwentaryzacją (przeprowadzoną według wskazówek zawartych w rozdziale 3 ustawy "Inwentaryzacja" art. 26-27 ustawy o rachunkowości).

Składniki aktywów i pasywów ujęte w inwentarzu powinny zostać wycenione według zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości "Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego" (art. 28-44 ustawy o rachunkowości).

Poszczególne składniki inwentarza wycenia się według następujących zasad:

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

  • według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (w inwentarzu wykazuje się osobno wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz osobno odpisy umorzeniowe środków trwałych i odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych),

Środki trwałe w budowie

  • w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (towary, materiały, produkty)        

  • według cen nabycia (towary, materiały) lub kosztów wytworzenia (wyroby gotowe, produkcja w toku, półprodukty), nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,

Należności

  • w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności (z wyjątkiem należności zaliczanych do aktywów finansowych, które mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia lub inaczej określonej wartości godziwej),

Zobowiązania 

  • w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych, które mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia lub inaczej określonej wartości godziwej),

Kapitał (fundusz) własny

  • kapitał właściciela ujmuje się różnicę w postaci nadwyżki sumy aktywów nad sumą zobowiązań wynikającą z inwentarza.

Natomiast w przypadku spółki jawnej, partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych - wartość kapitału podstawowego wynika z umowy spółki i w takiej wysokości wskazane jest wykazać go w księgach rachunkowych.

Jeżeli różnica pomiędzy sumą aktywów i zobowiązań w inwentarzu jest wyższa od wielkości kapitału własnego określonego w umowie spółki, to nadwyżkę ponad kapitał można ująć jako zobowiązania wobec wspólników spółki bądź w inny sposób uzgodniony przez wspólników (może to być zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego).

W razie, gdy różnica pomiędzy aktywami i zobowiązaniami jest niższa od wartości kapitału podstawowego wynikającej z umowy, można ją uznać za należność od wspólników z tytułu wpłat na poczet kapitału podstawowego i ująć w księgach rachunkowych na koncie rozrachunków ze wspólnikami (prezentacja w inwentarzu po stronie aktywów, jako należne wpłaty na kapitał/fundusz podstawowy).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij