Grupy VAT w 2023 roku

05.12.2022 2022-12-05T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1367/grupy-vat-w-2023-roku
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
1 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy ustawy o VAT umożliwiające uzyskanie statusu podatnika VAT i wspólne rozliczanie się przez kilka podmiotów w ramach tzw. grupy VAT.

W 2023 roku szczególnym rodzajem podatnika VAT istniejącym tylko do celów tego podatku, będzie mogła być również grupa podmiotów, natomiast zawiązanie takiej grupy ma charakter dobrowolny i podmioty same podejmują decyzję czy chcą skorzystać z takiego rozwiązania. Ustawodawca nie ograniczył możliwości utworzenia grupy dla określonych form organizacyjnych, więc członkiem grupy VAT może zostać każdy podatnik po spełnieniu określonych wymogów.

Warunki utworzenia grupy VAT:

 • spełnienie warunku dotyczącego siedziby,
 • istnienie powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych,
 • zawarcie umowy o utworzeniu grupy VAT.

Grupa VAT nie będzie mogła:

 • być członkiem innej grupy VAT,
 • być rozszerzona o innych członków,
 • być pomniejszona o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy:

 • posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
 • nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

Podatników będzie się uważać za powiązanych finansowo, jeżeli jeden z podatników będących członkiem grupy VAT będzie posiadać:

 • bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym lub
 • ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub
 • ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących członkami tej grupy.

Podatników będzie się uważać za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

 • przedmiot głównej działalności członków grupy VAT będzie miał taki sam charakter lub
 • rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT będą się uzupełniać i będą współzależne, lub
 • członek grupy VAT będzie prowadzić działalność, z której w całości lub w dużej mierze będą korzystać inni członkowie grupy VAT.

Podatników będzie się uważać za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

 • prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, będą znajdować się pod wspólnym kierownictwem, lub
 • będą organizować swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Podmioty wchodzące w skład grupy VAT będą musiały zawrzeć na piśmie umowę o jej utworzeniu, która będzie zawierała co najmniej:

 • nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem "grupa VAT" lub "GV";
 • dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;
 • wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
 • dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym tych podatników;
 • wskazanie okresu, na jaki grupa VAT zostanie utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia podatkowe w zakresie grup VAT z 11 października 2022 r., których celem jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij