Ujęcie w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym

30.11.2022 2022-11-30T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1364/ujecie-w-ksiegach-i-sprawozdaniu-finansowym-zdarzen-po-dniu-bilansowym
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Sposób ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym zdarzeń po dniu bilansowym zależą od tego czy są to zdarzenia dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy czy też zdarzenia wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym.

Zgodnie z KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” - ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym powinno wyglądać w sposób następujący:

  • jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach po dniu bilansowym, a które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy - to skutki tych zdarzeń odpowiednio uwzględnia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym,
  • jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed dniem jego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, a skutki tych zdarzeń istotnie wpływają na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki za rok obrotowy - to skutki te odpowiednio uwzględnia w księgach rachunkowych i koryguje już sporządzone roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy,
  • jeżeli po dniu bilansowym, a przed dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje na temat zdarzeń wpływających na jej stan lub sytuację po dniu bilansowym, a informacje te mogą być istotne dla użytkowników rocznego sprawozdania finansowego - to w dodatkowych informacjach i objaśnieniach jednostka podaje lub aktualizuje już wykazane informacje lub ujawnia dla każdej kategorii (typu) zdarzeń informacje o:
    • rodzaju zdarzenia,
    • szacunkowej kwocie jego skutków finansowych lub stwierdza, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny.

Za istotne uważa się też informacje o tych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, w wyniku których zmianie uległy kwoty wykazane w dodatkowych informacjach i objaśnieniach rocznego sprawozdania finansowego, jak np. zobowiązania warunkowe (ustalonych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij