Poprawianie błędów w księgach rachunkowych jednostki

23.11.2022 2022-11-23T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1361/poprawianie-bledow-w-ksiegach-rachunkowych-jednostki
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Jednostka powinna skorygować wszelkie wykryte błędy i to bez względu na to, czy były popełnione w bieżącym roku obrotowym czy w poprzednich latach obrotowych.

Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”:

 • błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.
 • błędy popełnione w bieżącym roku obrotowym, wykryte po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, uznane przez jednostkę za istotne, wymagają korekty w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego. Błędy nieistotne ujmuje się w księgach rachunkowych następnego roku obrotowego.
 • błędy popełnione w poprzednich latach obrotowych, zawarte w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych, wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, koryguje się w księgach rachunkowych bieżącego roku obrotowego.

Przed ujęciem korekty w księgach rachunkowych, oceny wymaga, czy wpływ błędów na jakość zatwierdzonych sprawozdań finansowych był istotny, czy też nie (pamiętając, że każdy z nich z osobna może być nieistotny ale łącznie mogą spowodować istotne zniekształcenie sprawozdania finansowego). Korekty błędów popełnionych w poprzednich latach obrotowych, uznanych przez jednostkę za nieistotne,  wpływają odpowiednio na zysk lub stratę netto bieżącego roku obrotowego lub inną pozycję kapitałów  (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości. Natomiast korekty błędu popełnionego w poprzednich latach obrotowych, uznanego za istotny, jednostka:

 • ujmuje w kapitale (funduszu) własnym i wykazuje jako zysk (stratę) lat ubiegłych, lub w innej pozycji kapitałów (funduszy) własnych, jeżeli tak stanowią przepisy o rachunkowości,
 • wykazuje w odpowiedniej pozycji zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, jeżeli zobowiązana jest do jego sporządzania,
 • przekształca retrospektywnie dane porównawcze sprawozdania finansowego, wyjąwszy przypadki,  gdy jest to praktycznie niewykonalne.

Jednocześnie jednostka w dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnia następujące informacje:

 • rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach,
 • informację o przychodach i kosztach z tytułu błędu popełnionego w poprzednich latach,  stanowiących podstawę wyliczenia kwot odniesionych na zyski (straty) z lat ubiegłych,
 • kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich,
 • kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów w danych porównawczych.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij