Zmiany w księgach rachunkowych nie będące korektą popełnionych błędów

21.11.2022 2022-11-21T00:00:00+01:00 https://www.frr.pl/news/1360/zmiany-w-ksiegach-rachunkowych-nie-bedace-korekta-popelnionych-bledow
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Nie każda zmiana dokonana w księgach rachunkowych jest skutkiem korekty popełnionych przez jednostkę błędów.

Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” nie stanowią korekty błędów:

 1. zmiany wartości szacunkowych - które z natury rzeczy są pewnymi przybliżeniami i wymagają aktualizacji po uzyskaniu dodatkowych informacji, przykładowo:
  • zwiększenia lub zmniejszenia kwoty rezerwy na zobowiązania,
  • zmiana stawek amortyzacyjnych środków trwałych na skutek zmiany uprzednio ustalonego okresu użytkowania,
  • zmiana wysokości odpisów aktualizujących wartość składnika aktywów na skutek pojawienia się nowych informacji,
 2. skutki zmiany przyjętej zasady (polityki) rachunkowości - spowodowanej zmianą przepisów o rachunkowości lub dokonanej z inicjatywy jednostki, przykładowo:
  • zmiana metody wyceny zapasów z ceny nabycia na cenę zakupu,
  • zmiana metody ustalania wartości rozchodów z cen przeciętnych na pierwsze weszło pierwsze wyszło,
 3. skutki zdarzeń, o których jednostka nie mogła wiedzieć, mimo zachowania należytej staranności, i w związku z tym nie miała możliwości uwzględnienia ich w poprzednich rocznych sprawozdaniach finansowych przykładowo:
  • korzystne lub niekorzystne dla jednostki wyroki sądowe,
  • zmiana orzecznictwa sądowego w bieżącym okresie w odniesieniu do interpretacji przepisów podatkowych stosowanej przez jednostkę w poprzednich okresach.

 

Należy mieć również na uwadze, że nie stanowi zmian przyjętych zasad (polityki) rachunkowości np.:

 • przyjęcie w odniesieniu do nowych zdarzeń i transakcji zasad (polityki) rachunkowości różniących się od poprzednio stosowanych do podobnych, ale nieidentycznych zdarzeń i transakcji,
 • przyjęcie nowej zasady w odniesieniu do zdarzeń, które uprzednio nie występowały lub występowały, ale były nieistotne, a stały się istotne,
 • zmiany wysokości wartości szacunkowych, które stanowią przybliżone kwoty pieniężne przyjęte przez jednostkę do wyceny określonych składników aktywów lub pasywów, bądź przychodów i kosztów wobec niemożności dokładnej ich wyceny (Zgodnie z KSR nr 7 weryfikacja szacunków nie odnosi się do poprzednich okresów, jest natomiast skutkiem oceny bieżącej sytuacji oraz oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych lub obowiązków związanych z pozycjami w sprawozdaniu finansowym - nie są to korekty błędów ani zmiany zasad (polityki) rachunkowości).

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij