Ogólne zasady ustalania i ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr wg KSR nr 15

07.10.2022 2022-10-07T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1344/ogolne-zasady-ustalania-i-ujmowania-przychodow-ze-sprzedazy-dobr-wg-ksr-nr-15
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Celem KSR nr 15 jest określenie zasad rachunkowości stosowanych w odniesieniu do ujmowania, wyceny, prezentacji i ujawnień dotyczących przychodów ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów oraz niektórych związanych z przychodami kosztów doprowadzenia do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz postanowieniami innych KSR.

W świetle definicji zawartej w KSR nr 15 oraz zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów przychody ze sprzedaży dóbr ujmuje się wtedy, kiedy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy dostawcą i nabywcą dóbr,
 • transakcja ma treść ekonomiczną,
 • wiarygodnie ustalono wynagrodzenie należne dostawcy z tytułu sprzedaży dóbr,
 • dostawca przekazał nabywcy znaczące korzyści i ryzyko związane z dobrami będącymi przedmiotem umowy,
 • wiarygodnie ustalono koszty realizacji umowy,
 • uprawdopodobniono uzyskanie wynagrodzenia z tytułu sprzedaży dóbr.

W przypadku umów wieloelementowych, obok ww. wymogów, ustalenie i ujęcie przychodów wymagają spełnienia łącznie następujących warunków:

 • ustalenia poszczególnych elementów umowy celem ich odrębnego ujęcia,
 • przypisania wynagrodzenia z tytułu umowy z nabywcą poszczególnym elementom umowy,
 • zastosowania do przychodów związanych z poszczególnymi elementami umowy z nabywcą zasad ujmowania przychodów właściwych dla danego elementu.

Zgodnie z wymogami KSR nr 15 jednostka ujmuje w księgach rachunkowych przychody na podstawie dowodów księgowych sporządzonych zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. od 20 do 22 ustawy o rachunkowości w sposób ustalony przez kierownika jednostki w ramach zasad (polityki) rachunkowości, dostosowanej do specyfiki danej jednostki. Dowody księgowe mogą mieć postać dowodów zewnętrznych lub wewnętrznych. Dowody wewnętrzne zawierające oszacowania powinny być sporządzone na podstawie stosownej dokumentacji, potwierdzającej racjonalność szacunków. Dokumentacja, o której mowa, może zawierać przykładowo:

 • założenia przyjęte dla potrzeb oszacowania podczas jego dokonywania,
 • zastosowaną metodologię dokonywania oszacowania,
 • źródła danych stanowiących podstawę dokonanych oszacowań,
 • uzyskany wynik,
 • sposób weryfikacji poprawności oszacowania poprzez dokonanie przeglądu i zatwierdzenie oszacowania.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij