30 września 2022 roku mija termin zakończenia prekonsultacji dokumentu „Zawód księgowego – kierunki rozwoju”

26.09.2022 2022-09-26T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1339/30-wrzesnia-2022-roku-mija-termin-zakonczenia-prekonsultacji-dokumentu-zawod-ksiegowego-kierunki-rozwoju
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Ministerstwo Finansów zaprasza przedsiębiorców korzystających z usług księgowych oraz osoby związane z zawodem księgowego do podzielenia się opinią na temat przyszłości zawodu księgowego.

Wszystkie chętne osoby mogą zabrać głos w dyskusji na temat tego, czy potrzebna jest zmiana systemu prawnego wprowadzająca regulacje w funkcjonowaniu zawodu księgowego i jaki ewentualnie powinien być kierunek tych regulacji.

 Zgodnie z dokumentem „Zawód księgowego – kierunki rozwoju” wydanym przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w lutym 2022 roku - w dobie dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych trudno wyobrazić sobie prawidłowo i sprawnie funkcjonujące firmy bez kadry specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Pełnią oni w firmach niezwykle istotną rolę i to niezależnie od wielkości, sektora, czy branży w jakiej działa dana firma.

Od 10 sierpnia 2014 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów ustawy deregulacyjnej, czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która:

  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ściśle określony katalog przestępstw (za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości)
  • posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

    W krajach UE zawodem regulowanym związanym z rachunkowością jest zawód biegłego rewidenta. Jego zakres i obowiązki są obecnie określone przepisami dyrektywy 2006/43/WE5, która wprowadziła wiele wspólnych, ujednoliconych rozwiązań dla wszystkich członków UE. Natomiast zawód księgowego pozostaje nieuregulowany na poziomie prawa UE a poszczególne kraje określają mniej lub bardziej sformalizowane wymogi jego wykonywania, jak również zakres zadań, które może wykonywać osoba zwana „księgowym”. Każde z państw prezentuje inne podejście, co znajduje odzwierciedlenie w odmiennym statusie zawodu.

    W celu wspierania uczenia się przez całe życie, w Polsce w 2016 r. wdrożony został Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). Jest to system, który ma gwarantować jakość nadawanych kwalifikacji, niezależnie od tego, w jaki sposób zostały osiągnięte umiejętności odpowiadające tym kwalifikacjom. MF włączył do ZSK również kwalifikacje rynkowe z zakresu rachunkowości. Opinie i uwagi na temat przyszłości zawodu księgowego można przesyłać elektronicznie na adres: ksiegowy-prekonsultacje@mf.gov.pl

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij