Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok 2022

23.09.2022 2022-09-23T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1338/zawarcie-umowy-o-badanie-sprawozdania-finansowego-za-rok-2022
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości umowa o badanie sprawozdania finansowego powinna zostać podpisana z firmą audytorską w terminie umożliwiającym udział firmy/biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.

Badaniu sprawozdania finansowego za 2022 rok podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości,
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 • pozostałych jednostek (np. spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych), które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
  •  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro

Dane za 2021 r. przeliczone po średnim kursie NBP z 31 grudnia 2021 r. (1 euro = 4,5994 zł/euro):

 • 2.500.000 euro × 4,5994 zł/euro = 11.498.500 zł;
 • 5.000.000 euro × 4,5994 zł/euro = 22.997.000 zł.

 W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, inwentaryzację roczną wielu składników aktywów można rozpocząć już od października 2022 roku, a więc umowę o badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. wskazane jest podpisać przed rozpoczęciem inwentaryzacji. Należy mieć na uwadze, że obowiązek uczestniczenia biegłego rewidenta w spisie z natury jednoznacznie wynika z zapisów pkt 18 i 73 stanowiska w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
 • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
 • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij