Nowe kryteria niekaralności dla funkcjonariuszy spółki od 13 października 2022 r.

16.09.2022 2022-09-16T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1334/nowe-kryteria-niekaralnosci-dla-funkcjonariuszy-spolki-od-13-pazdziernika-2022-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
W świetle art. 18 § 2 K.s.h. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) nie może być członkiem organu, likwidatorem albo prokurentem (między innymi spółki z o.o.) osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa (wymóg niekaralności stawiany wymienionym funkcjonariuszom spółki).

Prawomocne skazanie takich osób (funkcjonariuszy spółki) za jedno z wymienionych przez KSH przestępstw spowoduje, że osoby te stracą uprawnienie do pełnienia określonych funkcji. Takie skazanie wyłącza również możliwość powołania do pełnienia wskazanych funkcji w spółkach.

Z dniem 13 października 2022 r. katalog takich przestępstw został rozszerzony przykładowo o:

  • sprzedajność pełniącego funkcję publiczną,
  • przekupstwo,
  • płatną protekcje,
  • nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza,

a także nowe regulacje K.s.h., które zaczną obowiązywać od 13 października 2022 r., tj.:

  • naruszenie obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej,
  • naruszenie obowiązków wobec doradcy rady nadzorczej.

Biuro Informacyjne KRK udzieli niezwłocznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sądom rejestrowym informacji o osobach, do których stosuje się przepis art. 18 § 2 K.s.h. w nowym brzmieniu, skazanych za przestępstwa określone w art. 228-231 Kodeksu karnego, wpisanych do KRS przed dniem 13 października 2022 roku (prawomocne skazanie za przestępstwo z szerszego katalogu oznaczać będzie wygaśnięcie uprawnienia do pełnienia funkcji). Ponadto na mocy art. 20 ustawy nowelizującej Centralna Informacja KRS przekaże również niezwłocznie do Biura Informacyjnego KRK określone dane osób wpisanych przed dniem 1 października 2018 r. do KRS jako prokurenci spółek handlowych. Z kolei Biuro Informacyjne KRK po otrzymaniu tych danych, udzieli niezwłocznie sądom rejestrowym informacji o osobach wpisanych przed dniem 1 października 2018 r. do KRS jako prokurenci spółek handlowych, skazanych za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 K.s.h., w brzmieniu dotychczasowym.

Zakaz pełnienia funkcji w związku z prawomocnym skazaniem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 K.s.h. ustaje z upływem 5. roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.  W terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu.  Te zasady nie ulegną zmianie z dniem 13.10.2022 r.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij