Istotne zmiany w funkcjonowaniu Rad Nadzorczych już od 13 października 2022 r.

12.09.2022 2022-09-12T00:00:00+02:00 https://www.frr.pl/news/1332/istotne-zmiany-w-funkcjonowaniu-rad-nadzorczych-juz-od-13-pazdziernika-2022-r
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy oraz będzie należeć po zmianach w dniu 13 października 2022 r. - ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Nowością będzie konieczność sporządzenia i przedłożenia zgromadzeniu wspólników/walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (tzw. sprawozdanie rady nadzorczej/sprawozdanie dyrektorów niewykonawczych).

Rada nadzorcza (o ile działa w danej spółce) sprawuje stały nadzór nad działalnością jednostki we wszystkich obszarach jej działalności.

Rada nadzorcza w spółce z o.o., co do zasady, ma charakter nieobowiązkowy. Tylko w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500.000 zł, a jednocześnie wspólników jest więcej niż 25, musi być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna (art. 213 § 2 K.s.h.).  W prostej spółce akcyjnej o ustanowieniu rady nadzorczej decydują akcjonariusze - może ona być ustanowiona, gdy w spółce działa zarząd. W P.S.A spółką może kierować również rada dyrektorów, czyli organ skupiający w sobie zarządzanie oraz nadzór. Możne wystąpić również podział na dyrektorów wykonawczych (odpowiednik zarządu) i niewykonawczych, czyli takich którzy sprawują stały nadzór nad prowadzeniem spraw spółki (odpowiednik rady nadzorczej). Rada nadzorcza jest natomiast organem obowiązkowym w każdej spółce akcyjnej (art. 381 K.s.h.). Jeśli w spółce komandytowo-akcyjnej funkcjonuje rada nadzorcza, musi pamiętać również o wprowadzeniu w zasadach swojego funkcjonowania zmian kodeksowych, ponieważ do rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do tego organu w spółce akcyjnej (z wyjątkiem art. 383 K.s.h).

W tej kwestii pisemnych sprawozdań z działalności rady nadzorczej KSH nie wprowadza żadnych przepisów przejściowych. Jeżeli rok obrotowy spółki z o.o. pokrywa się z kalendarzowym, pierwsze takie sprawozdanie rada nadzorcza będzie musiała sporządzić za 2022 r. w terminach, w których realizowane są obowiązki sprawozdawcze - według standardowych terminów maksymalnie do końca czerwca 2023 roku.

Inne kluczowe zmiany w funkcjonowaniu rady nadzorczej od 13 października 2022 roku:

  • jeśli sprawozdanie finansowe spółki podlega ustawowemu badaniu, wówczas w posiedzeniu organu nadzoru musi uczestniczyć biegły rewident,
  • rada nadzorcza nabywa nowe uprawnienia dotyczące żądania informacji o spółce od szeregu osób pod rygorem ich odpowiedzialności karnej.

Jesteś zainteresowany szkoleniami zamkniętymi
przygotowanymi zgodnie z potrzebami Twojej firmy?

Zadzwoń!
  • Warszawa zadzwoń 22 583 10 00
  • Katowice zadzwoń 32 353 09 26
zamknij
zamknij

zamknij